Artikel från Miljödepartementet

EU:s klimatpaket Fit for 55 och batterier på miljöministrarnas möte

Publicerad

Fit for 55, EU:s batteriförordning och avskogning står på miljöministrarnas dagordning när de träffas inom ramen för EU:s miljöråd den 17 mars. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företräder Sverige.

Annika Strandhäll
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företräder Sverige när EU-ländernas miljöministrar möts i Bryssel för att bland annat arbeta vidare med klimatförslaget Fit for 55. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ny EU-förordning om batterier

Ministrarna kommer anta en allmän inriktning om förslaget till en ny batteriförordning.

Förslaget innehåller nya regler för en hållbar värdekedja för batterier. Det handlar bland annat om ökad återvinning av råvaror, att minimera produktionens klimatpåverkan och att säkerställa aktsamheten i globala leverantörskedjor för utvinning av de råvaror som batteritillverkningen kräver.

Förslagets syfte är att bidra till den elektrifiering som är nödvändig för att EU ska kunna nå upp till klimatmålen. Förslaget ingår i EU-kommissionens så kallade gröna giv.

Förslagets målsättning är att stärka funktionen av EU:s inre marknad genom lika konkurrensvillkor och gemensamma regler, främja en cirkulär ekonomi samt minska social och miljömässig påverkan i hela livscykeln för batterier.

Regeringen har välkomnat den höga miljö- och klimatambitionen och står bakom förslaget till allmän inriktning.

Fit for 55

Ministrarna ska ha en så kallad riktlinjedebatt om klimatpaketet Fit for 55, med fokus på de förslag som handlar om ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransport och byggnader och en social klimatfond.

Regeringen är positiv till en utveckling av handel med utsläppsrätter för att EU ska kunna nå uppställda klimatmål. Regeringen ser därför positivt på förslaget om ett nytt handelssystem för vägtransporter och byggnader. Regeringen anser även att ytterligare sektorer har potential att ingå i systemet än den nu föreslagna inriktningen för att öka omställningstrycket. Därför vill regeringen se att systemet också omfattar exempelvis arbetsmaskiner.  

Regeringen konstaterar att omfattande medel redan avsatts till EU:s klimatomställning, dels i EU:s budget, dels i det så kallade återhämtningsinstrumentet som EU antog för att underlätta återhämtningen efter pandemin. Regeringen ser därför inte att det finns behov av en social klimatfond. Regeringen anser att fondens eventuella införande är villkorat mot införandet av det nya utsläppshandelssystemet, och att fonden inte kan motiveras utan detta system.

Avskogning

Ministrarna ska diskutera EU-kommissionens förslag om att reglera tillgängliggörande av vissa produkter på den inre marknaden i syfte att hindra avskogning och utarmning av skogar.

Förslaget tar sikte på nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä. Ambitionen är att handlare och andra som gör produkterna tillgängliga på EU:s inre marknad, eller exporterar dem från EU, måste kunna visa att produktionen inte skett på mark som nyligen avskogats, eller i fallet med träprodukter, gett upphov till utarmning av skogar.

Regeringen anser att ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk är av stor betydelse för ett hållbart samhälle. Regeringen anser att fokus för lagstiftningen måste vara den globala avskogningen eftersom det är den som är problemet. Regeringen påpekar bland annat att de föreslagna definitionerna av utarmning av skogar och hållbar avverkning är otydliga och riskerar att ge upphov till godtycklighet och svårigheter i genomförandet.

Miljöministrarna kommer därutöver att ha den årliga återkommande diskussionen om EU:s ekonomiska planeringstermin med fokus på de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s miljöråd 17 mars

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.