Artikel från Näringsdepartementet

Stöd till drivmedelsstationer på landsbygden

Publicerad

Det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i hela landet. Därför har regeringen beslutat om en förordning om statligt stöd till drivmedelsstationer i serviceglesa landsbygder.

Regeringen anser att en god tillgång till såväl kommersiell som offentlig service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av landet. Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer fyller ett särskilt behov i gles- och landsbygder, eftersom de fungerar som servicepunkter för andra serviceslag, som ombud för till exempel post- och pakettjänster, betaltjänster och apotek, samt ibland även viss offentlig service.

Regeringen har tidigare aviserat en budgetsatsning på 75 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 i syfte att små drivmedelsstationer i vissa landsbygdsområden ska kunna genomföra investeringar som förhindrar att brandfarlig vätska läcker ut och orsakar skada på miljö eller risk för brand. Enligt den nya förordningen får stöd lämnas med upp till 85 procent av kostnaden för investeringen. Vidare kan förskott beviljas med upp till 80 procent av det förväntade stödet.

– Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan vara stora, både när det gäller regler och kostnader. Genom denna satsning kan nätet av drivmedelsstationer bevaras och stärkas, och därmed öka möjligheterna att bo, leva och verka i alla delar av vårt land, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Förordningen träder i kraft den 19 april i år, men redan nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda genomförandet. Förordningen riktas till dem som är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringar som är nödvändiga för att uppfylla kraven. Det handlar om att genomföra åtgärder för att nedgrävda rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska ska vara korrosionsskyddade. Det är ett arbete som leds av Tillväxtverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hållbar utveckling i hela landet

Stödet till kommersiell service är en viktig del av regeringens genomförande av den regionala utvecklingspolitiken, vilket är ett politikområde som ska bidra till en hållbar utveckling i alla delar av landet. Utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder ska stärkas och klyftorna minskas. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Alla människor ska kunna känna delaktighet, påverka sin livsmiljö, forma sina liv och få tillgång till utvecklingsresurser utifrån sina förutsättningar oavsett var i landet man bor.

Satsningar på drivmedelsstationer och dagligvarubutiker

Mellan åren 2015 och 2021 har riksdagen, efter förslag från regeringen, avsatt nära 1,2 miljarder kronor för insatser som syftar till att på olika sätt stödja drivmedelsstationer och dagligvarubutiker i landsbygder. I denna summa ingår såväl nationella statliga medel som de medel som finansierats via landsbygdsprogrammet. Utöver denna summa satsas nu ytterligare 150 miljoner kronor under en tvåårsperiod för att möjliggöra nödvändiga investeringar för de små drivmedelsstationerna i gles- och landsbygder.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.