Vägen framåt för folkbildningen

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström bjöd den 2 maj in till Folkbildningsforum. Dagens två teman var vägen framåt för folkbildningen samt folkbildningens roll för integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden. Deltagarna vid mötet var representanter för studieförbund, folkhögskolor, folkbildningens organisationer och riksdagsutskott.

 • Anna Ekström, utbildningsminister.

  Utbildningsminister Anna Ekström inledde årets Folkbildningsforum.

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

 • Christer Nylander, ordförande i riksdagens kulturutskott.

  Christer Nylander, ordförande i riksdagens kulturutskott.

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

 • Inger Ashing, ordförande i Folkbildningsrådet

  Inger Ashing, ordförande i Folkbildningsrådet.

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

 • Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsministern, och representanter från folkbildningssektorn.

  Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsministern, och representanter från folkbildningssektorn.

  Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

 • Anna Ekström, utbildningsminister.

  Anna Ekström, avslutade årets forum.

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Ljuv musik från Karolina Wallin Agaeus, elev vid Birkagårdens folkhögskola, mötte deltagarna på årets Folkbildningsforum. Utbildningsminister Anna Ekström inledde med att välkomna alla och hon uttryckte hur härligt det är att äntligen få träffas på plats igen!

Ministern belyste det viktiga och betydelsefulla arbetet som folkbildningen gör varje dag i hela Sverige, där demokratifrågor är en central del inom verksamheten. Folkbildningsrådet och studieförbunden har sedan en tid arbetat hårt för att återupprätta förtroendet sedan det under 2020 uppdagades fusk och felaktigheter rörande studieförbundens användande av medel. Utbildningsministern betonade starkt att fusk inte hör hemma inom folkbildningen eller i någon annan verksamhet där skattemedel används, men poängterade samtidigt att den kraft som folkbildningen utgör inte får gå förlorad på grund av detta.

- Regeringen kommer därför tillsätta en utredning som ser över dessa frågor för att säkerställa att folkbildningen får de bästa förutsättningar att verka även i framtiden. Det behövs en översyn av verksamheten för att se hur bland annat statsbidragen används, sa Anna Ekström.

Pandemins effekter och Ukrainakrisen

Folkhögskolorna och studieförbunden har gjort stora kraftansträngningar för att kunna fortsätta erbjuda utbildning under pandemin. Omställningen till distansverksamhet medförde stora utmaningar eftersom folkbildningens styrka mycket ligger i det fysiska mötet. Under pandemin tog folkbildningen ansvar och ställde om för att hjälpa till där det behövdes. Från arbetet som gjordes finns mycket att lära, såsom den digitala omställningen och möjligheterna till flexibelt lärande.

- Under flyktingkrisen 2015 ställde studieförbunden upp och erbjöd bland annat Svenska från dag ett. När det nu kommer flyktingar från Ukraina som behöver introduktion till det svenska samhället och det svenska språket, har studieförbunden och folkhögskolorna återigen ställt om för att hjälpa dessa personer. Genom en förordningsändring har regeringen gjort det möjligt för personer från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktsdirektiv, att kunna ta del av Svenska från dag ett, vilket varit ett starkt önskemål från er, sa Anna Ekström.

Christer Nylander, ordförande i riksdagens kulturutskott, pratade under mötet om vikten av att människor söker kunskap, där folkbildningen har en viktig roll i att nå de människor som generellt är tveksamma till demokratin som styrelsesätt.

Inger Ashing, ordförande i Folkbildningsrådet, lyfte vikten av folkbildning, som varit en del av den svenska historien i 150-200 år. Det finns stora utmaningar inom folkbildningen, men utan den blir samhället fattigare. Pandemin slog hårt mot folkbildningen men de som arbetar inom den har lärt sig mycket i omställningsarbetet. Hon sa att Folkbildningsrådet välkomnar den utredning som utbildningsministern aviserade, eftersom nolltolerans mot fusk ska råda, och studieförbunden har redan gjort mycket för att förbättra sin verksamhet och därigenom öka förtroendet för den.

Två teman vid årets forum

Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsministern, deltog i temadiskussionerna med folkbildningens aktörer där det bland annat diskuterades hur vi går vidare för att stärka förtroendet för folkbildningen och återigen ökar deltagandet och engagemanget, det vill säga vad som krävs för att folkbildningen ska få den återstart som behövs. I diskussionen framkom att det brukar kunna komma något bra ur en kris, men att man måste arbeta för det, och alla aktörer är beredda att göra just det. Det andra temat var hur folkbildningens roll i arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas för att stötta individers integration och etablering. Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, berättade bland annat om hur folkbildningen måste vara en viktig och integrerad del av arbetsmarknadspolitiken. Under det andra temat fick deltagarna ta del av konkreta exempel på insatser för integration och etablering. Bland annat fick de höra om deltagaren som hade en brokig bakgrund innan han började på studiemotiverande folkhögskolekurs, men som sedan gick vidare till allmän kurs och nu studerar socionomprogrammet på högskola, något han själv tidigare inte alls sett som en möjlighet. Kristina Persdotter konstaterade att en av regeringens viktigaste prioriteringar är att individer kommer i jobb, och där är folkbildningens insatser, såsom Svenska från dag ett, etableringskurs och studiemotiverande folkhögskolekurs, helt centrala.

Anna Ekström avslutade årets Folkbildningsforum med att säga hur imponerad hon är av det viktiga arbete som görs inom folkbildningen.