Artikel från Finansdepartementet

Regeringens arbete för en sundare och säkrare spelmarknad

Publicerad

Genom omregleringen av den svenska spelmarknaden har staten återtagit kontrollen över spelmarknaden – en åtgärd som har resulterat i en sundare och säkrare spelmarknad för svenska konsumenter.

Regeringen beslutade våren 2018 om att den svenska spelmarknaden skulle omregleras från och med den 1 januari 2019. Omregleringen innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklam och att ett nationellt licenssystem för spelbolag har införts.

Sedan omregleringen trädde i kraft har kanaliseringen till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer ökat betydligt och uppgick i genomsnitt till 87 procent under 2021. Statskontoret, som har haft i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen, konstaterar att den ökade kanaliseringen är en direkt och tydlig effekt av införandet av det nya licenssystemet. Detta visar att omregleringen har varit framgångsrik.

Regeringen har efter omregleringen fortsatt att bedriva en aktiv politik på spelområdet för att säkerställa skyddet av svenska konsumenter. Regeringen har bland annat:

  • tillsatt en utredning för att stärka regleringen av spelmarknaden och en utredning för att stärka arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning.
  • gett flera myndighetsuppdrag med koppling till spelmarknaden (till Folkhälsomyndigheten, Spelinspektionen och Statskontoret).
  • beslutat om tillfälliga spelansvarsåtgärder för att skydda särskilt sårbara konsumenter på spelmarknaden under covid-19-pandemin.
  • överlämnat propositionen En förstärkt spelreglering (prop. 2021/22:242) till riksdagen.
  • beslutat om lagrådsremissen Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad.

Genom omregleringen har den offentliga kontrollen ökat och en stor del av svenskarnas spelande sker nu hos spelbolag som har svensk licens, följer svensk lagstiftning, betalar skatt i Sverige och står under tillsyn av svenska myndigheter.

Det har under mandatperioden även lämnats flera förslag på åtgärder för att ytterligare stärka spelregleringen, bland annat ett justerat måttfullhetskrav vid marknadsföring av spel, ett tillståndskrav för spelprogramvara, ett uttryckligt främjandeförbud i spellagen och utökade möjligheter att följa utvecklingen på spelmarknaden genom en ny lag om uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndshavare.