Artikel

Frågor och svar om högkostnadsskydd för höga elpriser

Publicerad Uppdaterad

För att hjälpa hushåll och företag att klara den kommande vintern införs på kort sikt ett högkostnadsskydd för höga elpriser.

Frågor och svar om högkostnadsskydd för höga elpriser

Den 18 augusti 2022 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning, så kallade flaskhalsintäkter, för att finansiera nödåtgärder för elkunder. I uppdraget ingick även att presentera ett förslag på hur stödet kan utformas.

Den 27 oktober 2022 lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om att finansiera stöd till elkunder. På Svenska kraftnäts webbplats hittar du mer information om förslaget och kan ta del av ansökan i sin helhet. Energimarknadsinspektionen har tagit beslut om att godkänna Svenska kraftnäts ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. På Energimarknadsinspektionens webbplats finns mer information.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur det så kallade högkostnadsskyddet för höga elpriser ska kunna betalas ut till de elkunder som är berättigade att få del av stödet. 

Regeringen arbetar skyndsamt med frågan. Regeringens avsikt är att pengarna når elkunderna i början av 2023.

För närvarande förbereder berörda aktörer för att pengarna ska kunna betalas ut i början av 2023. Läs mer om stödet och beräkna hur mycket du kan få utbetalt på Svenska kraftnäts webbplats. 

Du som elkund behöver dock inte lämna in någon ansökan eller kontakta vare sig Svenska kraftnät, ditt elnätsbolag eller Försäkringskassan.

Frågor om högkostnadsskyddets utformning och om vilka elkunder som omfattas hänvisas till Svenska kraftnäts webbplats. Informationen gällande högkostnadsskyddet uppdateras kontinuerligt. Svenska kraftnät och Försäkringskassan har idag ingen annan information att ge än den som är publicerad på webbplatserna. Regeringen avser att återkomma i närtid med mer information.

Nu ska större belopp betalas ut till fler elkunder. Många elnätsföretag har bara möjlighet att kreditera stödet mot fakturor. Det skulle innebära att det skulle ta lång tid innan kunderna fullt ut fick ta del av stödet. För att säkerställa att kunderna får snabbare utbetalningar av hela stödet i samband med att priserna är som högst och även med tanke på stödets ökade storlek, anser regeringen att det är bättre att stödet direkt betalas ut av staten.

Regeringen anser att detta alternativ är det mest lämpliga och tittar för närvarande inte på andra alternativ. Regeringen har dock beredskap för att titta på alternativ om det skulle behövas.