EU:s klimatpaket Fit for 55 är en milstolpe i klimatarbetet

Publicerad

Under Sveriges ordförandeskap har stora delar av EU:s omfattande klimatpaket Fit for 55 slutförhandlats. Lagstiftningspaketet Fit for 55 innehåller ny eller uppdaterad lagstiftning på klimat-, energi- och transportområdena som ska leda till att EU-länderna minskar utsläppen med minst 55 procent till 2030 och når klimatneutralitet senast 2050.

Fit for 55 presenterades av EU-kommissionen i juli 2021 och sedan dess har ett intensivt arbete pågått i rådet och Europaparlamentet för att förhandla fram klimatpaketet.

Under ledning av det svenska ordförandeskapet har rådet under våren nått preliminära uppgörelser med Europaparlamentet om:

 • förnybar energi
 • energieffektivisering
 • utbyggnad av laddinfrastruktur
 • hållbara bränslen för sjötransport
 • hållbara bränslen för lufttransporter

Medlemsländerna enades om rättsakterna om förnybar energi och om hållbara flygbränslen den 16 juni. Direktivet om förnybar energi sätter målet om att minst 42,5 procent, och helst 45 procent, av EU:s energi senast 2030 ska komma från förnybara källor. Detta är nästan en fördubbling av dagens andel förnybar energi jämfört med det tidigare målet om 32 procent. Alla medlemsländer ska bidra till målet. Särskilda delmål sätts för transport, uppvärmning och kylning, byggnader och industri. Förslaget innebär även att tillståndsprocesserna för förnybar energitillförsel ska bli enklare och snabbare, och att hållbarhetskriterierna för bioenergi stärks. 

Under det svenska ordförandeskapet har Rådet godkänt följande akter:

 • Systemet för utsläppshandel (ETS) Emission Trading System. Handeln med utsläppsrätter utvidgas till att omfatta nya sektorer samtidigt som EU:s nuvarande system för utsläppshandel skärps
 • Sociala klimatfonden
 • En gränsjusteringsmekanism för att förhindra koldioxidläckage
 • Ansvarsfördelningsförordningen (ESR)
 • Mål för nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning (LULUCF)
 • Regler för minskning av koldioxidutsläpp till noll för både nya personbilar och skåpbilar från 2035

Fortfarande kvarstår att nå överenskommelser om förslaget om minskning av metanutsläppen i energisektorn, förslaget om byggnaders energiprestanda och översynen av energiskattedirektivet. De två förstnämnda presenterades efter övriga förslag inom Fit for 55-paketet och ligger därför senare i processen. Översynen av energiskattedirektivet behandlas i rådet och måste beslutas med enhällighet. Arbetet med dem fortsätter under det spanska ordförandeskapet.

Genvägar

Läs mer om Fit for 55 och resultaten från det svenska ordförandeskapet.