Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket

Publicerad

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan, Dagens Nyheter den 17 december 2019.

Sverige är ett av de länder i världen som har kommit längst i sitt klimatarbete. Vi kan vara stolta över det vi har gjort, men vi ska också ta oss an allt det jobb som är kvar för att minska utsläppen och lämna över en hållbar värld till våra barn. Därför presenterar regeringen nu, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, en klimatpolitisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om svensk klimatpolitik.

Världen står inför en klimatkris som hotar grunderna för vårt samhälle. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och för kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv. Häri finns också ett starkt hopp och gemensamt projekt för mänskligheten: vi kan förhindra att miljarder människor drabbas av vattenbrist eller översvämningar. Genom att agera kan vi rädda skördar, fiskefångster och skydda den biologiska mångfalden. Vi kan tillsammans skapa en tro på framtiden.

Krisen kan bara lösas gemensamt. Alla länder, företag och människor behöver minska sina utsläpp av växthusgaser snabbt. Men Sveriges utsläpp minskar alldeles för långsamt. Den oro som uttrycks av såväl forskare som av de miljontals unga som skolstrejkar är befogad och förpliktigar.

Något måste förändras i grunden. Alltför länge har klimatpolitik betraktats som en separat verksamhet, vid sidan av all annan politik. Men det är all mänsklig aktivitet fram till nu som har orsakat utsläppen av växthusgaser: hela ekonomin, alla transporter, all industri. För att utsläppen ska minska måste klimatet vara en integrerad del av hela ekonomin och allt vi gör. Den ena handen måste veta vad den andra gör; vi kan inte ha delar av politiken som låter utsläppen öka samtidigt som vi i andra delar gör allt för att minska utsläppen.

Det är detta grundläggande förhållningssätt som vi anlägger när regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna nu lägger fram Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan.

Senast år 2045 ska Sverige ha netto­nollutsläpp av växthusgaser. Det har en klar majoritet av partierna i Sveriges riksdag tydligt uttalat. För att nå dit behöver alla samhällssektorer på alla nivåer bidra till den hållbara och fossilfria utvecklingen.

Vi föreslår därför för riksdagen att öka ansträngningarna för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Detta arbete kommer bland annat innefatta:

  • Att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.
  • Att samhällsmålen i samband med nästa översyn ses över och justeras vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.
  • Att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant.

Sveriges riksdag antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i en bred överenskommelse med samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna. Detta ramverk – med en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd – har som syfte att garantera att politiken ska leva upp till Sveriges klimatmål. Klimatlagen kräver att regeringen vart fjärde år ska lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan. I dag presenterar regeringen en sådan klimatpolitisk handlingsplan för första gången. Planen tar ut riktningen för hur vi ska uppnå klimatmålen i praktiken. Det är ett historiskt steg för svensk politik, och det är unikt i ett internationellt perspektiv.

I Sverige i dag står transportsektorn och industrin för en stor del av landets utsläpp och behöver ta ett ansvar för klimatomställningen. Därför har regeringen lagt stora resurser på att minska utsläppen i just dessa sektorer. Även näringslivet behöver vara med och bidra till en hållbar utveckling och många svenska företag är redan i dag internationella föredömen i klimat­omställningen. Det handlar om energi­effektivisering, förändrade processer och nya produkter där elektrifiering är avgörande. Men mer behöver göras för att klara av Parisavtalet och de svenska miljömålen.

Nu tar vi ett helhetsgrepp kring klimatfrågan. Det är avgörande för att vi ska vända utvecklingen och nå utsläppsminskningar. Förutom den övergripande ansatsen att integrera klimatet i alla relevanta politikområden innehåller den klimatpolitiska handlingsplanen också 132 åtgärder, reformer och satsningar inom en lång rad politikområden.

Den klimatpolitiska handlingsplanen innehåller både övergripande åtgärder och åtgärder för olika utsläppssektorer. Planen innehåller också åtgärder för offentlig upphandling och genom att ge kommuner och regioner starkare verktyg finns förutsättningar för att klimatet får genomslag i hela den offentliga verksamheten. Det är första gången en regering tar ett helhetsgrepp och lägger fram en samlad och genomgripande plan för att hela samhället tillsammans ska arbeta mot samma mål: att minska utsläppen i Sverige.

Att ställa om ett helt samhälle från fossilberoende storutsläppare till nollutsläppare tar tid och kräver att akademi, näringsliv och det offentliga arbetar tillsammans och att arbetet görs målmedvetet och kontinuerligt. Den här regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har gjort klimatet till en viktig prioritering i svensk politik. I den klimatpolitiska handlingsplanen lägger vi fram nya politiska förslag som går utöver det som redan är fastslaget i ­januariavtalet, och det är ett bevis på den enigheten partierna emellan. Men vi kommer inte hinna ta alla nödvändiga steg under den här mandatperioden, eller nästa. Det här arbetet kommer att behöva fortsätta oavbrutet hela vägen fram till 2045.

Därför ser vi med oro på den klimatpolitik som oppositionen för just nu, med nedskärningar i viktiga klimatsatsningar och låga ambitionsnivåer. Den förra höstbudgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna som fick stöd från Sverigedemokraterna ledde till stora nedskärningar av bland annat Naturvårdsverket budget. Det har kostat oss tid vi inte har, och får inte upprepas om makten skulle skifta. Därför hoppas vi att även Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar den här klimatpolitiska handlingsplanen och ställer sig bakom den. Det skulle skapa välbehövlig stabilitet, speciellt om regeringsmakten under kommande mandatperioder skulle skifta. Klimatfrågan behöver bli en del av all politik. Den behöver både handlingskraft och långsiktighet, något som den här handlingsplanen ger oss.

Sverige fortsätter nu att ta ledar­tröjan globalt och genomför grundläggande förändringar i hur politiken ser på klimatkrisen. Klimatet sätts i centrum av politiken och vi är stolta över att i dag kunna presentera en handlingsplan för klimatet. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. För att detta ska ske behöver alla samhällssektorer på alla nivåer bidra till den hållbara fossilfria utvecklingen.

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Näringsminister Ibrahim Baylan

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.