Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Ändringar i Schengens gränskodex 2021/22:FPM42

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om ändring av förord­ning (EU) 2016/399 om en unions­kodex om gräns­passage för personer (kodex om Schengen­gränserna), COM (2021) 891.

Ladda ner:

Förslaget rör änd­ringar i Schengens gränskodex, bland annat de delar som avser till­fälligt åter­införande av gräns­kontroll vid de inre grän­serna. Där­utöver föreslås defini­tioner och förtyd­liganden av begrepp hän­förliga till instrumen­talisering av migran­ter och gräns­övervakning. Vidare innehåller förslaget en helt ny bestäm­melse som syftar till att vid behov möjlig­göra bindande gemen­samma åtgärder i form av ett inrese­förbud till EU från tredje­land när det före­ligger en situation med epide­misk potential. Ytterligare ändrings­förslag omfattar justeringar av befintliga bestäm­melser om polisiära och andra myndig­hets­kontroller i gräns­områden där kontrol­lerna inte utgör gräns­kontroll.

Regeringen välkomnar kom­missionens förslag i stort men anser att delar av för­slaget som kan komma att beröra bland annat frågan om EU:s behörig­het att lagstifta i vissa delar behöver klar­göras. Det är viktigt att medlems­staternas behov av flexi­bilitet beaktas, bland annat i de delar som avser avlägs­nande av tredje­lands­med­borgare som påträffas i områden nära inre gräns och avseende möjlig­heten för medlems­staterna att återinföra gräns­kontroll vid inre gräns.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.