Faktapromemoria från Miljödepartementet

Förordning om ekodesign för hållbara produkter 2021/22:FPM84

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättandet av en ram för att sätta ekodesignkrav för hållbara produkter och upphävande av direktiv 2009/125/EG, COM(2022) 142.

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.