Certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid 2022/23:FPM40

Publicerad

Fakta­promemoria gällande certifieringsramverket som ska bidra till och säkerställa hög kvalitet på åtgärderna för upptag och infångning av koldioxid och förslaget till förordning omfattar kvalitetskriterier, verifierings- och certifieringsprocess samt regler för certifieringssystemen.

Ladda ner:

EU-kommissionen presenterade den 30 november 2022 ett förslag till
certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid.
Certifieringsramverket ska bidra till och säkerställa hög kvalitet på åtgärderna för upptag och infångning av koldioxid och förslaget till förordning omfattar kvalitetskriterier, verifierings- och certifieringsprocess samt regler för certifieringssystemen. Förslaget saknar detaljerade beskrivningar av vilka typer av kolinlagringsmetoder som ska omfattas, vilka krav som ska uppfyllas och hur certifikaten kan användas. Detaljerna kommer finnas i kommande rättsakter och delegerade akter.

Regeringen stödjer EU-kommissionens ambition att utveckla ett effektivt regelverk för certifiering av upptag och infångning av koldioxid som stimulerar till ökade upptag av koldioxid i marksektorn, permanenta negativa utsläpp och hållbara kolflöden utan att missgynna biologisk mångfald.

Regeringen anser att ramverket tydligare måste väga in den långsiktiga klimateffekten av olika åtgärder och att certifieringssystemet inte hämmar utvecklingen av en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi samt uppfyllandet av målen i livsmedelsstrategin. Regeringen stöder förslagets inriktning att det ska finnas en tydlig skiljelinje mellan permanent och icke-permanent lagring och att kolinlagringscertifikat värderas i förhållande till sin långsiktiga klimatnytta. Detta är viktigt för att skapa tydliga incitament för bio-CCS.

Regeringen avser verka för att substantiella frågor regleras direkt i förordningen varför delegerade akter bör undvikas, i synnerhet kopplade till hållbarhetskriterier och krav som behöver anpassas till regionala förhållanden.

Förslaget väntas förhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet som pågår 1 januari 2023 till 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.