Faktapromemoria från Finansdepartementet

Paket om alternativ tvistlösning för konsumenter 2023/24:FPM14

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring i direktivet 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och direktiven (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 och (EU) 2020/1828, COM(2023) 649. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av förordning (EU) nr 524/2013 och om ändring av förordningarna (EU) 2017/2394 och (EU) 2018/1724, COM(2023) 647. Kommissionens rekommendation från den 17 oktober 2023 om kvalitetskrav för tvistlösningsförfaranden som erbjuds av marknadsplatser online och branschorganisationer, C(2023) 7019.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 17 oktober 2023 ett paket om alternativ tvistlösning för konsumenter som består i bl.a. ett förslag att ändra i direktivet om alternativ tvistlösning och att upphäva förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister. Syftet med förslagen är bl.a. att anpassa reglerna om alternativ tvistlösning för konsumenter till dagens digitala konsumentmarknader och att förbättra användningen av gränsöverskridande alternativ tvistlösning genom ett mer anpassat bistånd till konsumenter och näringsidkare.

Förslagen innebär främst att tillämpningsområdet utökas till att även omfatta klagomål relaterade till utomobligatoriska och förkontraktuella situationer där det finns konsumentskyddande bestämmelser och konsumenträttigheter även om konsumenten i slutänden inte ingår ett avtal med näringsidkaren. Även det geografiska tillämpningsområdet utökas till att, under vissa förutsättningar, omfatta näringsidkare från ett tredje land som erbjuder varor 1 och tjänster till konsumenter bosatta i ett EU-land. Förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister upphävs och i stället föreslås nätverket European Consumer Centres Network, som består av konsumentkontor i 29 länder (ECC-nätverken) få en ökad roll i att bistå konsumenter vid en tvist för att främja gräns-överskridande tvistlösning. Viss regelförenkling föreslås också för tvist-lösningsorganen och näringsidkarna. 

Regeringen välkomnar en diskussion om hur regelverket för alternativ tvistlösning för konsumenter kan uppdateras för att anpassas till utvecklingen på konsumentmarknaderna och den ökade komplexitet som konsumenterna möter vid t.ex. e-handel, inte minst när den sker gränsöverskridande. Regeringen är dock negativ till en utvidgning av tillämpningsområdet som nu föreslås. Det skulle innebära att tvistlösningsinstitutet förändras i grunden från att huvudsakligen vara en prövning av konsumentens anspråk mot en näringsidkare som härrör från ett avtal om köp av vara eller tjänst till att avse konsumenters allmänna klagomål om t.ex. en näringsidkares marknadsföring. Regeringen kommer därför att verka för att tillämpningsområdet inte utökas på det sätt som kommissionen föreslår.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.