Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 312 träffar.

 • Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum

  Gällöfsta (Gällöfsta Perlan Ledarskap) bedriver utbildnings- och konsultverksamhet inom individ-, grupp- och ledarutveckling samt konferensverksamhet på den egna anläggningen Gällöfsta i Kungsängen.

 • Sveriges Domstolar

  Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

  Utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

 • Säkerhetspolisen

  Arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.

 • Åklagarmyndigheten

  Leder förundersökningen av ett brott, beslutar om åtal ska väckas och för talan i domstolen.

 • Bildupphovsrätt i Sverige

  Genom Bildupphovsrätt i Sverige får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Bildupphovsrätt i Sverige underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges. Bildupphovsrätt i Sverige fördelar också den statliga individuella visningsersättningen.

 • Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

  Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har i uppdrag att pröva frågor om oredlighet i forskning. Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra till att upprätthålla god forskningssed, och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och Sverige som en ledande forskningsnation.

 • Saminvest AB

  Saminvest är ett riskkapitalbolag som ägs av staten. Dotterbolag är Fouriertransform och Inlandsinnovation.

 • Barnombudsmannen (BO)

  Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

 • Diskrimineringsombudsmannen, DO

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.

 • Jernhusen AB (Jernhusen)

  Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen och äger stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler på tillväxtorter och viktiga transportnoder. Utveckling sker av befintliga och nya stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler. Bolaget utvecklar och levererar även tjänsteerbjudanden i anslutning till dessa fastigheter.

 • Jämställdhetsmyndigheten

  Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

 • Luftfartsverket (LFV)

  Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och innovation inom myndighetens verksamhetsområde.

 • Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

 • Post- och telestyrelsen (PTS)

  PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

 • Sjöfartsverket

  Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.

 • Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter)

  Specialfastigheters uppgift är att erbjuda anpassade lokaler och kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet med höga säkerhetskrav över hela Sverige.

 • Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)

  Statens Bostadsomvandling AB är ett helägt statligt bolag som bildades 2004. Bolaget har ett samhällsuppdrag att praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkningsunderlag.

 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

  VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom samtliga trafikslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och sjöfart.

 • Telia Company AB

  Telia Company är ett telekomföretag.