Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 312 träffar.

 • Trafikanalys

  Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation. Myndigheten har också till uppgift att sprida kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra myndigheter och intressenter.

 • Trafikverket

  Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.

 • Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom transportområdet. Myndigheten har det samlade ansvaret för att ta fram regler och se till att de följs. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Dessutom administrerar Transportstyrelsen bland annat fordons- och trängselskatten och supermiljöbilspremien.

 • Etikprövningsmyndigheten

  Etikprövningsmyndigheten prövar ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor. Myndigheten gör även etisk granskning av kliniska prövningar av humanläkemedel och medicintekniska produkter. Myndighetens kontor finns i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.

 • Myndigheten för digital förvaltning

  Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har på övergripande plan i uppgift att:

 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

 • Nationalmuseum

  Nationalmuseum ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

 • Teracom Group AB (Teracom)

  Teracom Group AB är ett nätbolag som erbjuder säkra nät, TV- och radioutsändningar, förbindelsetjänster samt inplaceringar och service.

 • Myndigheten för stöd till trossamfund

  Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet har ett 70-tal program och drygt 900 fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen sker inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden.

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde erbjuder utbildning inom områdena beteendevetenskap, data och IT, dataspelsutveckling, ekonomi, juridik och samhälle, ingenjör, teknik och natur, humaniora och undervisning, vård och hälsa.

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, men tre profilområden är extra starka: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 500 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv är högskolans övergripande forskningsprofiler.

 • Högskolan i Borås

  Högskolan erbjuder utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och IT, pedagogik och lärarutbildningar, teknik och ingenjörsutbildningar, textil och mode samt vårdvetenskap.

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna erbjuder ett drygt 60-tal program och cirka 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet har 1400 fristående kurser och 190 program inom tio olika intresseområden.

 • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Gymnastik- och idrottshögskolan utbildar lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

 • Försvarshögskolan

  Försvarshögskolan utbildar och forskar inom försvar, samhällsskydd och säkerhet.

 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. Myndigheten hanterar också återbetalningen av lånen och administrerar körkortslån. Huvudkontoret finns i Sundsvall och lokalkontor finns i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kalmar, Kiruna, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Visby.

 • Blekinge tekniska högskola (BTH)

  Blekinge tekniska högskola har drygt 30 utbildningar på grund- och avancerad nivå. BTH:s profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här finns, förutom teknikutbildningarna, även ekonomi och hälsa och vård..