Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 312 träffar.

 • Överklagandenämnden för högskolan

  Överklagandenämnden för högskolan prövar överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan respektiveyrkeshögskolan. Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler samt sköter administration och handläggning av nämndens ärenden.

 • Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)

  Överklagandenämnden för studiestöd prövar överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om bland annat studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd samt återkrav av dessa. Myndigheten har sitt kontor i Härnösand.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser.

 • Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet är en myndighet som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitets har över 2000 fristående kurser och 140 program. Universitetet har en stor bredd med forskning och utbildning inom nio fakulteter som är organiserade i tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap.

 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning, följer upp och analyserar utvecklingen inom högskolan samt utövar juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Myndigheten har sitt kontor i Stockholm.

 • Universitets- och högskolerådet (UHR)

  Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om högskolestudier, ansvarar för högskoleprovet och samordnar antagningen till högskolan. Vidare ansvarar myndigheten för bedömning av utländska utbildningar och förmedlar internationella utbyten inom hela utbildningsområdet. Myndigheten har kontor i Solna och Visby.

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet har 190 program och 1 700 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

 • Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

  Stockholms konstnärliga högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst.

 • Statens skolverk

  Skolverket ska främja att alla barn och elever i skolväsendet får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten arbetar bland annat med utvärdering samt utvecklar kurs- och ämnesplaner och nationella prov. Skolverket arbetar även med att ge stöd till skolutveckling och hanterar statliga stöd och bidrag. Vidare ansvarar myndigheten för att utfärda lärarlegitimationer. Myndigheten har sitt kontor i Solna.

 • Statens skolinspektion

  Skolinspektionen inspekterar skolor för att se till att skolhuvudmän, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Skolinspektionen bedömer även ansökningar om att få starta fristående skolor. Myndigheten har huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Umeå, Linköping, Göteborg och Lund.

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska få en utbildning som möter deras behov. Myndigheten erbjuder rådgivning och stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, samt driver tio specialskolor. Huvudkontoret finns i Härnösand och lokalkontor finns i Gävle, Göteborg, Halmstad Jönköping, Kalmar, Linköping, Luleå, Malmö, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Umeå, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

 • Skolforskningsinstitutet

  Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan ska bedrivas på vetenskaplig grund. Institutet sammanställer forskningsresultat och fördelar forskningsbidrag för praktiknära forskning. Skolforskningsinstitutet har sitt kontor i Solna.

 • Sameskolstyrelsen

  Samers barn har rätt till en utbildning med samisk inriktning. Sameskolstyrelsen driver förskola och skola till och med årskurs 6 med samisk inriktning i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby. Sameskolstyrelsen främjar också utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

 • Rymdstyrelsen

  Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet, och ansvarar för att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning nationellt och internationellt. Myndigheten företräder även Sverige i internationella rymdorganisationer och sprider kunskap om rymden. Rymdstyrelsen har sitt kontor i Solna.

 • Polarforskningssekretariatet

  Polarforskningssekretariatet främjar och samordnar svensk polarforskning. Sekretariatet följer och planerar forskning och utvecklingsarbete samt organiserar och genomför expeditioner i Arktis och Antarktis. Polarforskningssekretariatet har sitt kontor i Luleå.

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet är Sveriges nyaste universitet. Universitetet har 52 utbildningsprogram på grundnivå, 27 program på avancerad nivå och över 1 000 kurser inom områdena design och kommunikation, ekonomi, marknadsföring och statsvetenskap, hälsa, lärarutbildning, musik och opera samt teknik.

 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

  Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar, utifrån en analys av arbetsmarknadens behov, vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljas statliga medel, samt utövar tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ansvarar även för frågor som rör konst- och kulturutbildning samt tolkutbildning inom folkbildningen. Myndigheten har kontor i Västerås och Hässleholm.

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.