Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

Myndigheter med flera

Totalt 316 träffar.

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna erbjuder ett drygt 60-tal program och cirka 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet har 1400 fristående kurser och 190 program inom tio olika intresseområden.

 • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Gymnastik- och idrottshögskolan utbildar lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

 • Försvarshögskolan

  Försvarshögskolan utbildar och forskar inom försvar, samhällsskydd och säkerhet.

 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. Myndigheten hanterar också återbetalningen av lånen.

 • Blekinge tekniska högskola (BTH)

  Blekinge tekniska högskola har drygt 30 utbildningar på grund- och avancerad nivå. BTH:s profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här finns, förutom teknikutbildningarna, även ekonomi och hälsa och vård.

 • Överklagandenämnden för högskolan

  Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

 • Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)

  Överklagandenämnden för studiestöd är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om tilldelning och återkrav av studiestöd.

 • Örebro universitet

  Örebro universitet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser.

 • Vetenskapsrådet

  Vetenskapsrådet är en myndighet som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.