Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

Myndigheter med flera

Totalt 316 träffar.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitets har över 2000 fristående kurser och 140 program. Universitetet har en stor bredd med forskning och utbildning inom nio fakulteter som är organiserade i tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap.

 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

  Universitetskanslersämbetets verksamhet omfattar tre huvudområden; Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor, juridisk tillsyn av högre utbildning och granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn.

 • Universitets- och högskolerådet (UHR)

  Universitets- och högskolerådet är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet.

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

 • Stockholms universitet

  Universitetet har 190 program och 1 700 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

 • Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

  Stockholms konstnärliga högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst.

 • Statens skolverk

  Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.

 • Statens skolinspektion

  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Myndigheten har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

 • Skolforskningsinstitutet

  Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.