Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler utbildningsplatser i Högskolan och kvalitetssatsningar i vissa utbildningar

Publicerad Uppdaterad

I budgetpropositionen föreslår regeringen bland annat 5 000 nya högskoleplatser från 2015 samt kvalitetsförstärkningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning.

Ladda ner:

- Regeringens satsning innebär ett viktigt steg för att möjliggöra att fler får plats i högskolan, och är också angeläget mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten, säger Helene Hellmark Knutsson i en kommentar till förslagen i regeringens budgetproposition. Budgetförslaget innehåller också viktiga kvalitetssatsningar. Vi kan inte välja mellan kvantitet eller kvalitet i våra satsningar på högskolan. Vi måste göra både och, säger Hellmark Knutsson vidare.

5000 fler utbildningsplatser i högskolan

Kraven på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Behovet av högskoleutbildade kommer att öka. Samtidigt har aldrig förr så många sökt sig till högskolan som nu. Fler behöriga sökande bör därför beredas plats i högskolan, särskilt mot bakgrund av en rekordhög ungdomsarbetslöshet. För att fler behöriga ska kunna genomgå högskoleutbildning föreslår regeringen att högskoleutbildning byggs ut i hela landet. Medel motsvarande 5 000 nya utbildningsplatser avsätts för 2015. Regeringen beräknar även att antalet utbildningsplatser sedan ytterligare kommer att öka under åren 2016-18.

Eftersom arbetslösheten bland ungdomar är hög och att det finns problem med matchningen på arbetsmarknaden finns det skäl att peka ut vissa utbildningar som måste byggas ut för att möta behoven på arbetsmarknaden. Det gäller utbildningar där efterfrågan på arbetsmarknaden överstiger utbudet av utbildade personer, framför allt inom yrken där det under en längre tid varit svårt att få tillgång till utbildad personal. Ett av dessa områden är skolan. Därför föreslår regeringen en utbyggnad av förskollärarutbildningen med motsvarande 400 platser, grundskollärarutbildningen F-3 med motsvarande 350 platser och den kompletterande pedagogiska utbildning som leder till ämneslärarexamen med motsvarande 250 platser under 2015. Medel kommer också att avsättas för en utbyggnad av speciallärar- och specialpedagogutbildningarna med motsvarande 150 platser under 2015. Mot bakgrund av att det även råder brist på utbildad personal inom svensk hälso- och sjukvård avsätts medel för en utbyggnad av utbildningarna till sjuksköterska med motsvarande 175 platser, barnmorska med motsvarande 125 platser och specialistsjuksköterska med motsvarande 300 platser under 2015. Samtliga dessa utbildningar beräknas under åren 2016-18 få ytterligare kraftig ökning av antalet utbildningsplatser. Se tabellen nedan.

Utöver detta kommer en utbyggnad av övriga utbildningar att ske med 3 250 platser under 2015 med en beräknad ytterligare ökning under åren 2016-18. Fördelningen av resurser mellan lärosätena beslutas i 2015 års regleringsbrev.

För tabell, se bilaga

Kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning

All högskoleutbildning ska hålla hög kvalitet. Även om svensk högskola generellt sett håller hög kvalitet finns det området där kvaliteten behöver förbättras. Det gäller framför allt inom ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap. Bland annat har bristen på undervisningstimmar lyfts fram. Det är också viktigt att alla studenter som ska bli lärare eller förskollärare har genomgått en utbildning av god kvalitet. Därför föreslår regeringen en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt till lärar- och förskollärarutbildningar i syfte att höja kvaliteten. Under 2015 föreslås 125 miljoner kronor avsättas för ändamålet och ytterligare 125 miljoner kronor beräknas avsättas från 2016.

Regeringens förslag har förhandlats fram genom en budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet.

Kontakt

Mikael Sundesten
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.