Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Samverkan för bästa skola

Publicerad

Regeringen har idag gett Skolverket uppdrag att sluta överenskommelser med huvudmän för att genomföra insatser på skolor med låga kunskapsresultat och särskilt tuffa förutsättningar. Uppdraget går under namnet ”Samverkan för bästa skola” och innebär en helt ny del i statens relation med att ge stöd till skolhuvudmän.

- Vi ser att ojämlikheten i svensk skola ökar, samtidigt som kunskapsresultaten faller. Det hänger samman. Staten måste kunna arbeta med och ge stöd till huvudmän i skolutvecklingsuppdraget. När en skola har särskilt tuffa förutsättningar eller inte klarar att ge alla elever de kunskaper man behöver för livet måste vi alla ta ansvar och kraftsamla för att stärka rektor och lärarna på den skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Bedömningen av vilka skolor som ska prioriteras ska främst baseras på underlag från Skolinspektionen. Skolverket ska utifrån underlag från Skolinspektionen identifiera relevanta utvecklingsområden och i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna ökar och likvärdigheten inom och mellan skolorna höjs. Satsningen ska omfatta grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.

- Många huvudmän och skolor vill ha stöd i sitt utvecklingsarbete efter en granskning av Skolinspektionen. Skolverket får nu en ny roll att ge huvudmän just detta stöd, i syfte att skapa en likvärdig skola för alla elever, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Skolverket ska i planeringen av uppdraget inhämta synpunkter från relevanta aktörer, till exempel Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund och IFAU.

För att möjliggöra synergieffekter ska Skolverket så långt som möjligt samordna denna satsning med andra satsningar som kan tillföra uppdraget mervärde, till exempel regeringens åtgärder inom den nationella samlingen för läraryrket, nationella skolutvecklingsprogram, insatser för nyanlända elever och kompetensutveckling för lärare och förskollärare.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.