Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Enklare redovisning för mindre företag och ökad insyn i större företag som utvinner naturresurser

Publicerad

Regeringen har beslutat om att lägga fram propositionen Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, inför riksdagen.

Förslaget förenklar och förtydligar reglerna för års- och koncernredovisning och minskar på så vis en del av företagens administrativa börda. Dessa ändringar innebär att:

  • Vissa centrala redovisningsbegrepp tydliggörs.
  • En generell princip om väsentlighet lagfästs.
  • Kraven på upplysningar i noter till årsredovisningen ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag.
  • Bestämmelserna om undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning förtydligas.

Det föreslås även regler som möjliggör större insyn i företag som utvinner naturresurser, så kallad land för land-rapportering av betalningar till myndigheter för bland annat utvinningsrättigheter:

  • Reglerna gäller större företag och finansiella företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog.
  • Företagen ska årligen i en fristående rapport redovisa betalningar som de har gjort till myndigheter i en medlemsstat i EU eller i ett tredje land.
  • Endast betalningar som överstiger 860 000 konor ska tas med i rapporten.

Ändringarna genomför ett EU-direktiv om års- och koncernredovisning som beslutades i juni 2013 och ersätter äldre direktiv på samma område.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Catarina Olsson
Kansliråd
Telefon 08-405 36 69