Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor

Publicerad

Regeringen vill att universitetens och högskolornas verksamhet ska bedrivas på ett mer jämställt sätt. Därför avsätter nu regeringen fem miljoner kronor årligen 2016-2019 för att stödja lärosätena i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Högskolan är den största statliga verksamheten i Sverige sett till antalet anställda med cirka 400 000 studenter på heltid eller deltid. Det är endast 25 procent av professorerna som är kvinnor och ökningen av andelen kvinnor har de senaste åren bromsat in. Regeringen anser att kvinnor och män i högskolan ska kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär. Jämställdhetsintegrering innebär att all verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om kvinnors och mäns villkor och behov. Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

- Om Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation måste vi ha en mer jämställd högskola. Det är till exempel ett slöseri med den kompetens som finns att så få kvinnor blir professorer. Jag är övertygad om att om universiteten och högskolorna använder sig av ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt så är det ett steg på väg mot en mer jämställd högskola, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I budgetpropositionen för 2016 aviseras att fem miljoner per år 2016-2019 avsätts för att stödja universitet och högskolor i arbetet med jämställdhetsintegrering. Regeringen avser att ge Göteborgs universitet, där Nationella sekretariatet för genusforskning finns, i uppdrag att fungera som stödfunktion för lärosätena i arbetet, liksom sekretariatet gör i utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM).

Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.