Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ytterligare steg för att effektivisera Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag som stärker Europadomstolens möjligheter att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter i Europa.

Europadomstolen ska fylla funktionen som garant för skyddet av grundläggande mänskliga rättigheter inom EU:s medlemsländer. Det förslag regeringen lägger innebär att domstolen mer effektivt och ändamålsenligt kan hantera de klagomål som anmäls dit. Detta innebär i sin tur att domstolens möjligheter att slå vakt om skyddet för enskildas fri- och rättigheter stärks.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ändringsprotokoll nr 15 till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Protokollet, som utgör en helhet som Sverige antingen ställer sig bakom eller förkastar, innebär följande:

  • Det tydliggörs att det i första hand är konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls och att de också har en viss bedömningsmarginal när de utövar denna skyldighet.
  • Parterna ska inte längre kunna förhindra domstolens kammare att överlämna ett mål till avgörande i stor sammansättning.
  • Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen minskas från sex till fyra månader.
  • Domstolen får ökade möjligheter att avvisa ett mål när en klagande inte har lidit avsevärt men av en konventionskränkning.
  • Bestämmelsen att en domare måste avsluta sin tjänstgöring när han eller hon fyller 70 år upphävs. I stället införs en bestämmelse att en domarkandidat måste vara under 65 år när förfarandet inför tillsättande av en domartjänst inleds.

En följdändring föreslås i lagen om den europeiska konventionen an-gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2015/16:18 Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00