Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straffbestämmelser för handgranater

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har inlett översynen av hur lagen ska ändras så att straffsatserna för användning av brandfarliga och explosiva varor, till exempel handgranater, bättre överensstämmer med straffsatserna för vapenbrott.

– Handgranater är ett slags vapen. Straffet för att till exempel inneha handgranater bör vara likställt med vad som gäller för skjutvapen.  Så är det inte idag. Men det ska vi ändra på, säger inrikesminister Anders Ygeman. 

Petter Asp, professor i straffrätt, får regeringens uppdrag att se över straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Utredaren ska också se över om och hur den så kallade inregränslagen bör förändras. 

Utredaren ges i uppdrag att, med utgångspunkt i de förändringar av straffbestämmelserna i vapenlagen som trädde i kraft den 1 september 2014 samt med beaktande av allmänna straffrättsliga principer om bl.a. proportionalitet och ekvivalens, göra en översyn av straffbestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor och lämna förslag till författningsändringar.

Vidare finns det skäl att överväga om ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU (den s.k. inregränslagen) bör göras så att den lagen, och därmed även lagen (2000:1225) om straff för smuggling, blir tillämplig vid in- och utförsel på vissa brandfarliga och explosiva varor. 

Den del av uppdraget som rör straffbestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor ska redovisas senast den 23 mars 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 23 juni 2016.

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.