Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Satsning på framtidens elnät

Publicerad

Regeringen har beslutat om att inrätta ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av så kallade smarta elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.

Ladda ner:

Smarta elnät är ett brett begrepp och omfattar inte bara teknik, utan även nya affärsmodeller och tjänster samt nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign. De bedöms ha en central betydelse när de globala energiutmaningarna ska lösas.

Forumet ska vara en mötesplats för att få en bred samverkan mellan berörda myndigheter, företag, bransch- och konsumentföreträdare på området.

– För att kunna utveckla vårt energisystem mot till exempel högre andel förnybar energi och mer aktiva elkunder så kräver det att alla delar i systemet samspelar med varandra. Forum för smarta elnät ska bidra till att skapa lösningar för ett hållbart energisystem som kan komma till nytta både i Sverige och i världen, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Nils Vikmång, statssekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan, utses till ordförande för forumet för smarta elnät. Kansliet placeras hos Energimyndigheten. Ledamöter till styrgruppen kommer att beslutas i början av 2016.

Forumets tre huvudsakliga ansvarsområden är att:

  • följa upp och vid behov uppdatera handlingsplanen som tagits fram av det tidigare Samordningsrådet
  • inom ramen för regeringens exportstrategi främja smarta elnät på en global marknad
  • utveckla en nationell strategi för området från forskning och innovation till internationalisering.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vad är smarta elnät?

Smarta elnät är ett brett begrepp som omfattar teknik, nya affärsmodeller och tjänster samt nya förutsättningar för reglering och marknadsdesign. Exempelvis gör den digitala utvecklingen det möjligt för elkunden att ta en aktivare roll och styra sin elanvändning mer energi- och kostnadseffektivt. Smarta elnät handlar också om hur förbättringar av befintlig infrastuktur bör utvecklas för att på ett kostnadseffektivt sätt möta framtidens behov.