Synnerligen grova narkotikabrott ska ge hårdare straff

Regeringen föreslår att två nya brott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikasmugglingsbrott, ska införas. Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen.

Den straffrättsliga regleringen har en central roll i narkotikabekämpningen. Lagstiftningen måste vara tydlig och skapa förutsättningar för domstolarna att fullt ut beakta samtliga omständigheter som är relevanta för straffvärdet samt och att döma ut det straff som en viss gärning är värd.

För att ytterligare förbättra möjligheterna till detta föreslår regeringen att straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.

Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska vara fängelse i lägst två och högst sju år. För synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år. Dessutom klargörs det vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är synnerligen grovt.

De föreslagna brotten avser att träffa bland annat sådana gärningar som avsett hantering av synnerligen stora mängder narkotika. Dessa gärningar är enligt regeringens mening så allvarliga att de bör straffmätas på den övre delen av de nuvarande straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Regeringens avsikt är inte att generellt påverka straffnivåerna. Däremot innebär förslagen att straffen skärps för gärningar som rör synnerligen stora mängder narkotika.

Lagrådsremiss: Synnerligen grova narkotikabrott

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh