Förstärkt sekretesskydd för brottsoffer och andra utsatta i domstolarnas domar och beslut

Regler som styr möjligheterna att skydda brottsoffers och andra utsatta personers identiteter i domstolarnas domar och beslut ska bli ännu tydligare. Regeringen har i dag, torsdagen den 18 februari, beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett sådant lagförslag.

Allmänheten ska i så stor utsträckning som möjligt ha insyn i de mål och ärenden som hanteras vid våra domstolar, samtidigt som det är möjligt att i vissa fall skydda enskildas rätt till privatliv genom sekretess. Det är till exempel rimligt att namnet på en målsägande i ett mål om sexualbrott kan hållas hemligt både under rättegången och i domstolens dom eller beslut. På samma sätt måste domstolarna kunna att skydda identiteten på barn i utsatta situationer eller asylsökanden som riskerar förföljelse i hemlandet.

I dag är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som styr detta delvis oklara. Genom förslaget vill regeringen säkerställa att utsatta personer kan få sekretesskydd och att domstolarna ges bättre förutsättningar att tillämpa reglerna enhetligt. Förslaget innebär också att möjligheterna utökas att kunna skydda identiteten på en person som behöver hjälp av ett målsägandebiträde eller en offentlig försvarare i det inledande skedet av en rättsprocess.

Det ska även fortsättningsvis krävas väldigt mycket för att vissa typer av uppgifter som har ett särskilt starkt intresse för offentligheten ska ges sekretesskydd. Detta klargör regeringen i sitt förslag. Hit hör bland annat namnet på den person som har häktats eller åtalats för brott, de slutsatser som domstolen har kommit fram till och hur dessa har motiverats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.

Lagrådsremiss: Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh