Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen föreslår en samlad torvprövning

Publicerad

En proposition om samlad torvprövning lämnas i nästa vecka till riksdagen. Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, det vill säga i miljöbalken.

− Regeringen vill att all torvverksamhet prövas enligt samma lagstiftning. På så sätt får vi en enhetlig, mer rättssäker och effektiv tillståndsprövning, säger energiminister Ibrahim Baylan.

I propositionen En samlad torvprövning föreslår regeringen att lagen om vissa torvfyndigheter (torvlagen) upphävs, vilket skapar ett tydligare regelverk och underlättar tillsynen. Energitorv omfattas i dag av ett så kallat koncessionssystem vilket innebär att mark kan tas i anspråk för torvutvinning utan fastighetsägarens samtycke. Detta system tas nu bort och fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall vem som kommer få utvinna torv på deras mark. En annan förändring är att företag kommer att få möjlighet att utvinna både energi- och odlingstorv med bara ett tillstånd. Vidare kommer en högsta instans att stå för prejudikatsbildningen i och med att beslut om verksamhet för energitorv flyttas från regeringen till mark- och miljödomstolarna.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna M. Carlsson
Departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om torv

Torv är jord som har bildats av våtmarker under tusentals år. Torven står för cirka 0,3 procent av Sveriges totala energitillförsel. Torven används antingen som bränsle för energiändamål (energitorv) eller som jordförbättringsmedel (odlingstorv) och strö i djurstallar.