Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag till en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Den nya lagen genomför ett EU-direktiv och syftar till att säkerställa en välfungerande kollektiv förvaltning av upphovsrätt och att skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande licensiering av musik.

– Sverige är framgångsrikt när det gäller kulturell och kreativ verksamhet. För svenska upphovsmän och företag som använder upphovsrättsligt skyddat material i sin verksamhet är det angeläget att den kollektiva förvaltningen fungerar väl inom hela EU. Det är därför glädjande att vi nu får ett gemensamt och tydligt regelverk för förvaltningen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I dag förvaltas upphovsrätt ofta av organisationer som företräder ett stort antal upphovsmän. Copyswede och STIM är exempel på sådana organisationer. Organisationerna ingår avtal med innehållsleverantörer och andra som vill använda upphovsrättsligt skyddat material och fördelar sedan ersättningen till upphovsmännen.

Förvaltningen har hittills sett olika ut i olika medlemsstater. Därför har EU tagit fram ett direktiv som reglerar vad som ska gälla för organisationernas verksamhet och med detta behövs en ny lag i Sverige. I den nya lagen finns bland annat bestämmelser om;

  • Förutsättningarna för att bli medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation och vilket inflytande medlemmar ska ha.
  • Hur organisationerna får hantera ersättning till rättighetshavare.
  • Hur villkor i licensavtal med användare får utformas.

Patent- och registreringsverket föreslås ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i lagen följs. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00