Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad insyn i hur stora företag arbetar med hållbarhet och mångfald

Publicerad

Fler stora svenska företag ska rapportera hur de arbetar med hållbarhet och mångfald. Det föreslår regeringen i en proposition.

Förslagen i propositionen Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy bygger på nya enhetliga krav inom EU.

– När företag lämnar informa­tion om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor ökar möjligheterna både för före­tagen själva och för andra att hantera företagens påverkan på sam­hället. Större men proportionerliga krav på insyn i företagens hållbarhetsarbete ökar möjligheterna för investerare, konsumenter och andra att fatta informerade beslut om vilka företag de vill investera i eller handla med, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslås att stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om hur de arbetar med till exempel miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. I rapporten ska företaget beskriva bland annat sin policy för hållbarhets­frågor och de väsentliga risker som är kopplade till verksam­heten. Om före­taget inte tillämpar någon policy i en eller flera hållbarhetsfrågor, ska det framgå varför. Även vissa koncerner ska rapportera om hållbarhet.

– De nya reglerna gäller Sveriges största företag, ofta med fler än 250 anställda. En uppskattning är att omkring 1 600 företag berörs av förslaget. Många av dem driver redan i dag ett aktivt hållbarhetsarbete och är med och bidrar till en mer hållbar utveckling, fortsätter Morgan Johansson.

I propositionen föreslås också att stora noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för sammansättningen i styrelsen. Det kan gälla exempelvis ålder, kön och yrkesbakgrund hos styrelsemedlemmarna. Uppskattningsvis är det cirka 50 bolag som berörs.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska börja tillämpas för räkenskapsåret 2017.

Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00