Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny undersökning ska kartlägga svenskarnas sexvanor

Publicerad

Regeringen gav under torsdagen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell befolkningsstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Syftet med studien är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete.

Regeringens folkhälsopolitiska mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten är ett led i det arbetet. Senast en motsvarande studie gjordes var 1996.

– Sex är ett område som starkt påverkar människors hälsa, och då kan vi inte bara prata om sådant som exempelvis könssjukdomar utan också om det som är positivt och lustfyllt med sex. För att kunna forma en sådan sexualpolitik måste vi få bättre kunskap om hur det faktiskt ser ut på det här området, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Befolkningsstudiens fokus ska vara på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en bestämmande hälsofaktor ur ett folkhälso- och jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Hänsyn ska också tas till bland annat ålder och funktionsnedsättning. Befolkningsstudien ska även belysa förekomsten av sexuellt- och annat våld och dess konsekvenser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Studien bör vidare kartlägga grundläggande skillnader och utvecklingen rörande sexuell och reproduktiv hälsa och lyfta vilka områden och grupper som behöver riktade hälsofrämjande insatser.

Studien ska genomföras i samråd med andra relevanta myndigheter, högskolor och universitet samt berörda förbund och organisationer i det civila samhället, däribland RFSU och RFSL.

Resultaten från studien ska redovisas på regional nivå och om möjligt på kommunal nivå.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast 1 juni 2019. En delredovisning som innehåller resultatet från den nationella studien ska redovisas senast 31 maj 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
T.f. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.