Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

Publicerad

Idag presenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson huvuddragen i regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige. Strategin är den första i sitt slag som täcker alla som bor i Sverige.

Strategin har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

- För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Bakgrund

  • År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet.

98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s. Det är tio gånger snabbare än målet i den förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig.

1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är ca fem gånger snabbare och innebär en avsevärd uppgradering.

0,1 procent har minst 30 Mbit/s. Dessa ca 10 000 personer bor normalt sett mycket avlägset och saknar ofta tillgång till 4G. De är i dagsläget hänvisade till det statliga åtagandet om 1Mbit/s, vilket i princip innebär att de inte kan ta del av varken privata eller offentliga tjänster på nätet. Genom målet om 30 Mbit/s får de en bredbandsuppkoppling som är 30 gånger snabbare än dagens åtagande. Det kommer för många innebära en väsentligt ökad livskvalitet och förenkla ett aktivt samhällsdeltagande.

  • År 2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det betyder att uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i sin användning genom avbrott eller brist på kapacitet. Detta gäller för platser där människor, företag och saker normalt befinner sig, exempelvis kring fritidshus, i friluftsområden och längs vägar och räls.

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Tack vare regeringens offensiva satsningar kommer målet i den förra bredbandsstrategin att överträffas med råge. Därmed höjs målet i närtid från 90 procent med 100 Mbit/s till 95 procent med 100Mbit/s

- Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället. Den utvecklingen har redan kommit långt. I framtiden kommer många av våra välfärdstjänster att ha stora digitala inslag, säger Peter Eriksson

Till exempel kommer sannolikt en stor del av vården att ges på distans. Digitaliseringen kommer också att kunna bidra med en omfattande effektivisering av det offentliga och till en förbättrad samhällsservice och livskvalitet för medborgarna. Men för att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga ska kunna effektivisera servicen till invånarna måste alla ha bredband.

Ökad globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar har alla ett samband med eller påverkas av ett uppkopplat samhälle. Det är viktigt med ett Sverige som håller ihop och där det finns förutsättningar att bo och verka i hela landet. När människor har tillgång till den bredbandsuppkoppling som behövs i varje situation har bredband en unik möjlighet att fungera som en brygga mellan stad och land – det lägger grunden för ett demokratiskt samhälle rustat för framtiden. Det skapar också en möjlighet för Sverige att behålla och stärka sin position inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.