Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ett förslag till skärpta straffskalor för vissa allvarliga våldsbrott ska överlämnas till Lagrådet för granskning. Förslaget innebär bland annat att minimistraffen för sex olika brottstyper höjs.

En straffmätningsreform som beslutades år 2010 syftade till att höja straffen för allvarliga våldsbrott. Reformen har i de flesta fall fått ett otillräckligt ge­nomslag och den lagstift­ningsmetod som kom till användning har blivit före­mål för kritik. Regeringens förslag innebär att åtgärder nu vidtas för att sä­ker­ställa att syftet med 2010 års reform bättre förverkligas. Dessa åtgär­der be­står i att straff­skalorna skärps för vissa allvarliga våldsbrott.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat följande höjningar av minimistraff:

  • Minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. För synnerligen grov misshandel ska minimistraffet höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grovt rån ska höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga tvång ska höjas från fängelse i sex måna­der till fängelse i nio månader.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00