Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen utvidgar nationalparkerna Tiveden och Björnlandet

Publicerad

Två av Sveriges nationalparker ska utvidgas. Det föreslår regeringen i två propositioner till riksdagen. Därmed tar regeringen ytterligare steg för att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden i Sverige.

  • Björnlandet

    Björnlandets nationalpark i Åsele kommun, Västerbottens län.

    Foto: Stefan Henriksson, Naturvårdsverket

  • Tivedens nationalpark

    Tivedens nationalpark i Laxå och Karlsborgs kommuner (Örebro respektive Västra Götalands län).

    Foto: Naturvårdsverket, IBL Bildbyrå

– I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga två nationalparker är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid, säger miljöminister Karolina Skog.

Sveriges nationalparker är unika områden. De har stor betydelse som skyddade naturlandskap med höga naturvärden men bidrar också till att göra naturupplevelser tillgängliga för människor. Naturturismen växer i Sverige och nationalparkerna är turistattraktioner av internationellt intresse, med betydelse bland annat för besöksnäringen och regional tillväxt.

Det finns i dag 29 nationalparker i Sverige, varav många inrättades i början av 1900-talet.

Tivedens nationalpark

Tivedens nationalpark bildades 1983 och ligger i Laxå och Karlsborgs kommuner (Örebro respektive Västra Götalands län). Nationalparken är med sina stora arealer av natur- och urskogar ett unikt landskapsavsnitt i en del av landet som i övrigt är starkt påverkat av skogsbruk.

Syftet med Tivedens nationalpark är att bevara sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick. Skogen ska få utvecklas mot urskog. Genom regeringens förslag om utvidgning av parken tillförs stora naturskogslika områden, våtmarker och en sjö. Området hyser en rik flora och fauna med värdefulla förekomster av rödlistade och fridlysta arter. Det område som omfattas av förslaget är 678 hektar stort och ägs av staten. Det är därför möjligt att utöka parkens areal från 1 352 hektar till 2 030 hektar. Utvidgningen invigs den 19 maj.

Björnlandets nationalpark

Björnlandets nationalpark ligger i Åsele kommun, Västerbottens län. Den bildades i dess ursprungliga form år 1991. Syftet med nationalparken är att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I regeringens utvidgningsförslag tillförs stora arealer med väldokumenterade och höga naturvärden. Parkens karaktär som urskogsområde stärks och ytterligare naturtyper tillförs, till exempel våtmarker. Utvidgningen om 1 226 hektar innebär att parken mer än fördubblar sin storlek från 1 143 hektar till 2 369 hektar. Utvidgningen invigs den 10 juni.

Genom utvidgningen säkerställs Björnlandet kvaliteter som vildmark. En stor del av parkens skogar är helt opåverkade av modernt skogsbruk och har en urskogskaraktär med inslag av 500-åriga träd. Ett stort antal rödlistade växt- och djurarter knutna till naturskogsmiljöer finns i området.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00