En ändamålsenlig och effektiv terrorismlagstiftning

Torsdagen den 9 februari gav justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en särskild utredare i uppdrag att se över den straffrättsliga terrorismlagstiftningen.

En viktig del i kampen mot terrorism är att det finns en ändamålsenlig och effektiv strafflagstiftning. Den nuvarande regleringen på området har tillkommit vid skilda tillfällen och återfinns i flera olika lagar. Detta har resulterat i en komplex lagstiftning som brister i överskådlighet.

– Vi tar nu ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet samtidigt som rättssäkerheten ökar. Det är därför angeläget att se över regelverket, säger Morgan Johansson och Annika Hirvonen Falk (miljöpartiets talesperson för rätts- och jämställdhetspolitik) i ett gemensamt uttalande.

Uppdraget innebär att utredaren ska göra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny reglering. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen ska bli lätt att tillämpa och det straffbara området vara förutsägbart och tydligt.

Departementsrådet Maria Kelt har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00