Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap

Publicerad

Regeringen har gett tillförordnade chefsrådmannen Sofia Jungstedt i uppdrag att se över reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs. Erfarenheter av tillämpningen av nuvarande regler och en förändrad syn på föräldraskap och familj över tid aktualiserar behovet av att se över vissa delar av regleringen.

Drygt hälften av alla barn som föds i Sverige i dag har föräldrar som är sambor och många barn växer också upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Med utvecklingen av DNA-analyser har också möjligheten att bevisa ett genetiskt släktskap förändrats.

I olikkönade äktenskap gäller en faderskapspresumtion som medför att om paret får barn anses mannen automatiskt som far. I utredningsuppdraget ingår bland annat att ta ställning till om samkönade kvinnliga par som är gifta eller registrerade partner när de får barn med hjälp av assisterad befruktning bör omfattas av en föräldraskapspresumtion motsvarande den som gäller i ett olikkönat äktenskap. Utredningen ska också lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bland annat utifrån de möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda. Utredaren får också i uppdrag att se över reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh