Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Styrningen av universitet och högskolor ses över

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.

Högskolesektorn är Sveriges enskilt största statliga verksamhet med drygt 400 000 studenter, 75 000 anställda och en årlig omsättning på 67 miljarder. Nuvarande system för resurstilldelning till universitet och högskolor infördes 1993 och är i behov av en översyn.

– Omvärlden har förändrats, inte minst genom den snabba tekniska och globala utvecklingen. En så viktig och omfattande verksamhet måste fungera effektivt. Universitet och högskolor behöver spela en mer aktiv roll för att bidra med lösningar på olika samhällsutmaningar. Det behövs en ny styrning och resurstilldelning för 2020-talets behov, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Styrningen behöver säkerställa att högskolans utbildningar möter arbetsmarknadens och samhällets behov på längre sikt. I uppdraget ingår därför att föreslå hur styrningen bör utvecklas för att tillgodose olika gruppers utbildningsbehov samt hur ansvaret för dimensioneringen av utbildningsutbudet ska fördelas mellan regeringen och lärosätena för att säkerställa kompetensförsörjningen och andra samhällsbehov.

Utredaren ska lämna förslag om hur styrningen ska utformas för att ta hänsyn till universitets och högskolors särart och stötta deras uppdrag att bedriva utbildning och forskning av högsta möjliga kvalitet. Utredaren ska även föreslå på vilket sätt anslag för utbildning och forskning bör tilldelas.

Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, utses till särskild utredare. Tidigare har hon bland annat varit dekanus vid Sahlgrenska akademin, ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och ledamot i Nationella innovationsrådet. Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2018.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.