Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Kunskapen om upphovsrätt ska utökas genom ett nytt uppdrag

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Patent- och registreringsverket (PRV) i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd. Dessutom ska de möjligheter som finns för att få tillgång till kreativt, kulturellt och innovativt material främjas. Inom ramen för det nya uppdraget ska också varumärkesintrång i form av piratkopiering motverkas.

För att uppfinningsrikedom och skaparkraft ska kunna tas tillvara och bidra till konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb krävs ökad kännedom om immateriella tillgångar. Med ökad kunskap om upphovsrättens och övriga immateriella rättigheters möjligheter och begränsningar främjas utveckling och nytt skapande, samtidigt som rättighetshavarnas möjligheter att få ersättning stärks.

Syftet med uppdraget till PRV är att offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet bättre ska förstå innebörden av upphovsrätten, bland annat dess omfattning, begränsningar, betydelse som ramverk och affärsmodell för skapande och innovation.

PRV ska även utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material så som film, böcker och musik, med rättighetshavarnas samtycke. Ett exempel som ska beaktas är Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) arbete Agorateka.

Vidare ska PRV genomföra informations- och kunskapshöjande insatser för att motverka piratkopiering. Främst små och medelstora företag ska uppmärksammas på hur de kan motverka varumärkesintrång bland annat genom att undvika att deras egna produkter piratkopieras, genom att undvika att omedvetet stödja sådan verksamhet och genom att minska risken för att själva beställa piratkopierade varor. Insatser för att öka allmänhetens medvetenhet om piratkopieringens baksidor och minska efterfrågan på piratkopierade produkter ska också genomföras. Arbetet ska i denna del av uppdraget genomföras i samarbete med Tullverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Konsumentverket och Läkemedelsverket (det s.k. myndighetsnätverket mot piratkopiering).

Uppdraget ska genomföras under 2017-2019 och resultatet ska slutredovisas till Näringsdepartementet senast den 15 mars 2020, samt delrapporteras senast den 30 november 2017.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.