Regeringen föreslår lagändringar för snabbare omval

Omval bör genomföras inom så kort tid som det är lämpligt och praktiskt möjligt. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss med förslag på hur omval ska kunna genomföras snabbare i framtiden jämfört med i dag.

Omval genomförs när ett val överklagas och man funnit att det förekommit brister i valförfarandet som kan ha påverkat valutgången. I nuläget finns det inte en tidsgräns som reglerar när omval senast ska hållas. För att möjliggöra snabbare omval och undvika långa tider av politisk osäkerhet föreslår regeringen att omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter ett beslut om omval.
För att ett omval ska kunna genomföras på kortare tid än i dag bör så långt som möjligt samma förutsättningar gälla vid omvalet som vid det ordinarie valet. Regeringen föreslår att inga nya partier ska kunna anmälas till omvalet och att de kandidater som deltar i omvalet som huvudregel ska vara desamma som i det ordinarie valet. Ett partis anmälan av kandidater för ett visst val ska dock som utgångspunkt vid behov kunna ändras, till exempel för att möjliggöra att unga personer deltar aktivt i demokratin.

För att snabba på omvalsprocessen ytterligare föreslår regeringen också att tidsfristerna för utsändande av röstkort vid omval ska kortas. Överklaganden av beslut om val effektiviseras genom att Valprövningsnämndens handläggning av överklagade valresultat förenklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagrådsremiss: Snabbare omval

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh