Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår stärkt sekretesskydd för enskilda

Publicerad

I dag har regeringen lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär ett förstärkt sekretesskydd för enskilda och för vissa uppgifter i det allmännas verksamhet.

Allmänhetens tillgång till allmänna handlingar hos myndigheterna är en av de grundvalar som vårt statsskick bygger på. Även i ett öppet samhälle är det dock angeläget att också kunna skydda enskildas och det allmännas intressen när det finns risk för skada eller men för dessa. Regeringen föreslår därför, med beaktande av offentlighetsprincipen, bland annat följande ändringar i offentlighets- och sekretesslagen:

  • Bibliotekssekretessen, som gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.
  • Sekretess införs för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen.
  • Sekretesskyddet för uppgifter om offentliganställda i personaladministrativ verksamhet stärks. Det skydd som nu gäller hos myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men, utsträcks till att gälla för alla offentliganställda. Ändringen omfattar dock inte personnummer eller födelsedatum. De uppgifter som berörs är enskildas bostadsadress och privata telefonnummer samt andra jämförbara uppgifter. Det gäller också foton som används för att framställa tjänstekort och uppgifter om närstående till personalen. Skyddet utsträcks samtidigt till att också omfatta foton som används för intern presentation av myndighetens personal.
  • Sekretess införs till skydd för uppgifter om enskilda som lämnar stödförklaringar för europeiska medborgarinitiativ.
  • Sekretesskyddet för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande.
  • Sekretesskyddet för uppgifter om åtgärder som syftar till att upprätthålla ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet stärks.
  • Ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighetsprincipen kommer att gälla även där.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.