Regeringen presenterar förslag för snabbare omval

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på hur omval ska kunna genomföras snabbare i framtiden. Ett omval bör genomföras inom så kort tid som det är praktiskt möjligt och lämpligt.

När ett val överklagas och man funnit att det förekommit brister i hur valet har genomförts och som kan ha påverkat valutgången kan Valprövningsnämnden besluta att omval ska hållas. I nuläget finns det inte en tidsgräns som reglerar när omval senast måste hållas. För att undvika långa tider av politisk osäkerhet och för att möjliggöra snabbare omval föreslår regeringen att omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter ett beslut om omval.

För att ett omval ska kunna genomföras på kortare tid än i dag bör så långt som möjligt samma förutsättningar gälla vid omvalet som vid det ordinarie valet. Regeringen föreslår att inga nya partier ska kunna anmälas till omvalet och att de kandidater som deltar i omvalet som huvudregel ska vara desamma som i det ordinarie valet. Ett partis anmälan av kandidater för ett visst val ska dock vid behov kunna ändras, till exempel för att unga personer som nått 18 års ålder ska kunna ställa upp i val, rösta och delta aktivt i demokratin.

För att snabba på omvalsprocessen ytterligare föreslår regeringen också att tidsfristerna för utsändande av röstkort vid omval ska kortas. Överklaganden av beslut om val effektiviseras genom att Valprövningsnämndens handläggning av överklagade valresultat förenklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid