Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen stärker arbetet med att motverka segregation

Publicerad

Den 1 januari 2018 inrättas den nya myndigheten Delegationen mot segregation. Myndigheten ska arbeta för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.

Idag har regeringen beslutat om regleringsbrev för Delegationen mot segregation. Myndigheten ska bland annat främja ökad samverkan mellan olika aktörer, som stat, kommun och det civila samhället.

– Vi behöver kraftsamla och öka samarbetet så att vi kan använda samhällets fulla resurser för att bryta segregationen. Lärdomarna från tidigare satsningar visar bland annat att vi behöver arbeta med tidiga insatser, mer långsiktigt och se till att få på plats ett fungerande samarbete mellan stat, kommun och andra aktörer, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

– Det är även viktigt att arbetet utgår från forskning och beprövad erfarenhet och därför är vi glada för att myndigheten ska samlokaliseras med Södertörns högskola, fortsätter Ibrahim Baylan.

Varför en Delegation mot segregation?

Erfarenheter från tidigare satsningar för att minska och motverka segregation pekar på ett antal faktorer som avgörande för att få till stånd bestående effekter:

  • långsiktighet,
  • arbetet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet,
  • samverkan och samordning mellan aktörer på statlig, regional och lokal nivå, samt
  • tidiga och förebyggande insatser.

Mot denna bakgrund inrättas Delegationen mot segregation som en garant för och ett stöd i ett långsiktigt utvecklingsarbete på statlig, regional och lokal nivå.

I november utsåg regeringen Inger Ashing som direktör för myndigheten.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Myndighetens uppdrag

Delegationen mot segregation ska bland annat

  • främja ökad samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer
  • bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer och stödja dem i att bedriva ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas
  • följa forskning och bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Myndigheten ska också analysera bakomliggande orsaker till segregation och sprida kunskap om metoder och insatser som kan bidra till att minska och motverka segregation
  • bistå regeringen med analyser och utredningar och uppföljningar av frågor som rör segregation
  • fördela statsbidrag.

Särskilt uppdrag 2018

Under 2018 får Delegationen mot segregation bland annat ett särskilt uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem som dels gör att segregationen i Sverige kan följas upp regelbundet och långsiktigt, dels följer upp regeringens reformprogram för minskad segregation 2017–2025. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån.