Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökat stöd till länsstyrelserna för att förebygga mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Länsstyrelserna får ökat stöd för sitt pågående arbete mot mäns våld mot kvinnor. Stödet är på 90 miljoner kronor för 2018, en ökning på 30 miljoner kronor från 2017. Länsstyrelsen i Östergötland får också genom det särskilda nationella uppdraget 14 miljoner kronor under 2018 för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Båda uppdragen är en del av regeringens nationella strategi om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och medlen som nu betalas ut aviserades höstbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Frågan om mäns våld mot kvinnor behöver alltid prioriteras högt. Våldet skadar både de utsatta kvinnorna och samhället i sin helhet. Kunskap och förebyggande insatser måste nå hela landet, och i det arbetet är länsstyrelserna centrala, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Inom Länsstyrelsen i Östergötlands uppdrag ingår förutom att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck också att förebygga och bekämpa barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Länsstyrelsen ska bland annat tillhandahålla stöd och information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med berörda grupper, stödja myndigheter, övriga länsstyrelser och utveckla ett program för våldsförebyggande arbete med föräldrar.

Uppdraget till länsstyrelserna om att förebygga mäns våld mot kvinnor ska bland annat resultera i förbättrade insatser till enskilda barn och vuxna med stöd av sektorsövergripande regionala strategier och handlingsplaner. Länsstyrelserna ska också främja samverkan mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och det civila samhället i frågorna. På några platser i landet ska Länsstyrelserna stödja utvecklingen av resurscentra för våldsutsatta.

Det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska också utvecklas, och länsstyrelserna ska främja förebyggande insatser mot våld, inklusive våld i ungas parrelationer.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.