Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Satsning i vårändringsbudgeten: Fler böcker i förskolan

Publicerad

Läsning är grunden för fortsatt lärande. I vårändringsbudgeten gör regeringen en investering för mer läsning och fler böcker i förskolan. Genom satsningen ges förskolor över landet möjlighet att köpa in fler böcker till sin verksamhet.

Regeringen har bytt inriktning för Sverige och har gjort ett stort antal investeringar i läsfrämjande insatser, bland annat initiativet Hela Sverige läser med barnen och Läsdelegationen som främjar ökat läsande. Läslyftet har utvidgats till att också omfatta förskollärare och skolbibliotekarier. Personalförstärkningar har gjorts i skolbiblioteken.

I vårändringsbudgeten fortsätter regeringen kraftsamlingen för att göra samhället bättre tillsammans. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ytterligare en investering i läsfrämjande insatser och inköp av böcker i förskolan.

– Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgång till språk av stor betydelse. En god läsförmåga och tillgång till böcker är en förutsättning om vi ska kunna överbygga de klyftor som de internationella kunskapsmätningarna PISA (2015) och PIRLS (2016), som båda mäter elevers kunskaper i läsförståelse, pekar på. Rapporterna visar att läsförståelsen förbättrats bland Sveriges elever, men även att föräldrarnas utbildningsbakgrund har allt större betydelse för elevernas resultat. Samtidigt visar andra studier att elevernas läsvanor och motivation till läsning har större betydelse för studieresultaten än föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

– Barn med liten vana vid att läsa hemma tenderar att välja bort läsning till förmån för andra aktiviteter. Förskolan kan locka fram nyfikenhet och intresse för skriftspråket. En satsning på ett litet "förskolebibliotek" direkt på förskolan ökar tillgången till böcker för alla barn, en viktig investering för att skapa jämlika förutsättningar till läsning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen. Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet och ger också stöd till inköp av litteratur.

Vårändringsbudgeten 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.