Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Cancervården ska stärkas och bli mer långsiktig

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Detta för att korta köer och möta de utmaningar som cancervården står inför. Det handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

– En bra cancervård är en ödesfråga för Sverige. Prognoser visar en kraftig ökning av antalet cancerpatienter i framtiden, därför måste vi få ett starkare långsiktigt arbete med cancervården. Med den långsiktiga inriktningen tar vi ett nationellt helhetsgrepp om cancervården, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den nya inriktningen har mål om att öka tillgängligheten till cancervården – regeringens långsiktiga mål är en cancervård utan onödiga väntetider – och att rehabiliteringen bör inledas tidigt. Hela vårdförloppet ska utgå utifrån patientens individuella behov, från förebyggande och tidig upptäckt av cancer till rehabilitering, uppföljning, palliativ vård och vård i livets slutskede. Regeringen vill se ett tydligare patient- och närståendeperspektiv i cancervården. De regionala cancercentrumen har en viktig funktion för framtidens cancervård.

I regeringens nationella cancerarbete blir fokus större på behovet av att arbeta med livsstilsfrågor så som alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan detta och nya cancerfall.

Den långsiktiga inriktningen fokuserar främst på arbetet fram till 2025, men innehåller både en vision och mål som sträcker sig längre.

– Vi måste ha fokus på hela vårdkedjan och inte bara enstaka delar av att upptäcka och behandla cancer. Dessutom slår vi fast ett tydligt mål om att få bort alla onödiga väntetider från cancervården. Det handlar om patienternas trygghet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen har beslutat om tre nya regeringsuppdrag för att förbättra och modernisera cancervården:

Uppdrag för bättre rehabilitering och trygghet efter cancerbehandling

Försäkringskassan får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur myndigheten kan bidra till en förbättrad rehabilitering och ge mer stöd för återgång till arbete för människor som fått cancer.

– Rehabiliteringen måste fungera och att alla måste ges det stöd de behöver för att kunna komma tillbaka till jobbet igen efter en cancerbehandling. Samarbetet mellan Försäkringskassan och vården måste fungera bra, säger socialminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan ska analysera och ta tillvara på erfarenheterna av projektet Flexibel sjukskrivning, som har bedrivits i Försäkringskassans västra region i samverkan med onkologin i Västra Götalandsregionen. Syftet har varit att erbjuda patienter med behandling och rehabilitering för en cancerdiagnos en flexibel sjukskrivning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 januari 2019.

Uppdrag om digital teknik i cancervården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet från patienter. I uppdraget ingår att genomföra en hearing, och myndigheten ska ta fram rekommendationer om hur verksamheten kan bedrivas framåt på olika plan för att de möjligheter som finns ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

– Digitala lösningar ger stora möjligheter för både patienter och vårdpersonalen, och Sverige måste bli bättre på att ta tillvara på möjligheterna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda två miljoner kronor. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2019.

Uppdrag att genomföra framtidsinriktad omvärldsanalys om förändringar och utvecklingstendenser inom cancerscreening

Socialstyrelsen ska kartlägga vilka utvecklingstendenser och ny forskning som finns inom området screening för cancer. Detta kan underlätta kommande bedömningar och införande av nya screeningprogram inom cancerområdet.

– Screening för cancer är en viktig del i vården. Vi måste se till att den svenska cancervården ständigt utvecklas och följer med i forskningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Myndigheten ska göra en uppdatering av den generella modellen för att bedöma, föra in och följa upp screeningprogram.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2019

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00