Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förbättrad beredskap för klimatets förändring

Publicerad

Regeringen vidtar flera viktiga åtgärder som en del i arbetet med klimatanpassningsstrategin. Bland annat inrättar regeringen ett nationellt expertråd vid SMHI, beslutar en förordning som reglerar myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning och utfärdar lagändringar som förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna.

Regeringen anser att ett expertråd med ett samlat och tvärsektoriellt perspektiv kan bidra till en kontinuerligt uppdaterad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna. Därför har regeringen beslutat om att inrätta ett nationellt expertråd vid SMHI. Rådets uppgift blir främst att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ska också ta fram underlag till regeringen för inriktningen av det nationella arbetet för klimatanpassning. Rådets ledamöter kommer att utses av regeringen vid ett senare tillfälle.

– Det har funnits kritik mot att Sverige har saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Nu åtgärdar vi det samtidigt som vi inrättar ett expertråd, förtydligar mandatet för myndigheterna och förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna, säger miljöminister Karolina Skog.

För att tydliggöra ansvaret och för att arbetet med klimatanpassning ska ske på ett strukturerat sätt har regeringen även beslutat om en förordning om myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning. Förordningen ställer krav på att myndigheterna inom ramen för sina uppdrag ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019 och omfattar 32 nationella myndigheter och länsstyrelserna.

Regeringen har också beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen och utfärdat ändringar i plan- och bygglagen. Lagändringarna förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna genom att det ställs krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar. Kommunerna ska också ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Lagändringarna bidrar också till god dagvattenhantering genom att kommuner ges möjlighet att kontrollera att detaljplanebestämmelser om markens genomsläpplighet följs. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.