Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Värdet på statens bolagsportfölj ökade 2017 med ca 60 miljarder kronor

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2017 med cirka 60 miljarder kronor jämfört med föregående år. Efter årsstämmorna 2018 är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 48 procent.

– Det har varit fyra år av hårt arbete av alla inblandade att styra upp utvecklingen av de statliga bolagen och nu bär det till slut frukt. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2017 med 60 miljarder kronor eller 12 procent vilket slår börsen med marginal. Det starka resultatet under året ger utrymme både för rejäla utdelningar till statskassan och nya investeringar i allt från bredband till nya tåg, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Skrivelsen till riksdagen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Högre marknadsvärde

Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2017 med cirka 60 miljarder kronor, nära 12 procent, jämfört med föregående år och uppgick till 570 miljarder kronor. Ökningen av det beräknade värdet beror framför allt på en högre värdering av Vattenfall drivet av en lägre bedömd risk och högre elpriser samt en högre värdering för LKAB som gynnats av stigande järnmalmspriser. De största underliggande värdeförändringarna i bolagsportföljen under 2017 uppvisade sektorerna basindustri/energi (plus 35 miljarder kronor), infrastruktur (plus 10 miljarder kronor), och fastighet (plus 7 miljarder kronor).

Stark återhämtning

Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 324,3 miljarder kronor för helåret 2017. Rörelseresultatet ökade med drygt 27 miljarder kronor från 26,4 till 53,8 miljarder kronor. Det förklaras främst av lägre nedskrivningar och avsättningar för kvarvarande verksamheter i Vattenfall, vars underliggande rörelseresultat därtill ökade med 1,6 miljarder kronor. Resultatet efter skatt ökade från -4,7 till 38,4 miljarder kronor.

Ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 beslutades i december 2016 och är därmed oförändrade sedan 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2016/17:140). Regeringen avser att inom ramen för statens ägarpolicy fortsätta att utveckla regeringens bolagsstyrning samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

Efter årsstämmorna 2018 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 48 procent. Denna sammanställning görs också årligen och presenteras i verksamhetsberättelsen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Om statliga bolagsportföljen

Den statliga bolagsportföljen består av 47 bolag, varav 39 är helägda och åtta delägda. Två av bolagen är börsnoterade. Omkring hälften av bolagen har av riksdagen särskilt beslutade samhällsuppdrag. Bolagen representerar stora värden och ägs gemensamt av svenska folket, vilket ställer höga krav på öppenhet, ordning och reda.

Vad händer nu?

När skrivelsen inkommer till riksdagen behandlas den i näringsutskottet. Skrivelsen medför motionsrätt och näringsutskottets betänkande behandlas i riksdagen.