Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill utreda äldrelag

Publicerad

Idag omfattas två miljoner pensionärer av äldreomsorgens insatser enligt socialtjänstlagen. Regeringen vill sätta mer fokus på äldre och ger därför i uppdrag att utreda behovet av att äldre får en egen lagstiftning.

- Vi vill att utredningen finner en form som ger bästa möjliga förutsättningar för äldre att kunna få leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre bör ha rätt att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, säger äldreminister Lena Hallengren.

- Jag minns när förskolan gjorde resan från att vara en del i socialomsorgen till att bli en egen skolform. Det blev en skjuts för förskolans pedagogiska kvalitet och ett bättre fokus. Jag tror att det är dags för äldreomsorgen att göra en liknande resa och det är värt att titta på en äldrelag, säger Lena Hallengren

Socialtjänstlagen är en ramlag som tillkom 1982 och som utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige. Barn och unga, missbrukare, funktionshindrade, brottsoffer är några av de grupper som ingår i lagen utöver gruppen äldre. En femtedel av Sveriges befolkning är idag över 65 år. Samtidigt förväntas gruppen äldre över 80 år öka med över 50 procent de kommande tio åren.

Mot denna bakgrund och att de äldre har olika behov av stöd, service, vård och omsorg, anser regeringen att det finns skäl till att se över och analysera vilka för- och nackdelar som finns med att samla alla bestämmelser om äldreomsorg i en särskild lag. Regeringen anser att det är angeläget att på nationell nivå verka för likvärdighet över hela landet.

Regeringen har därför gett regeringens särskilda utredare Margareta Winberg, som utreder framtidens socialtjänst, i uppdrag att även utreda om det behövs en särskild lagstiftning för alla beslut om äldreomsorg och andra insatser för äldre.

Utredningen Framtidens socialtjänst har fått förlängd tid och ska nu slutredovisas senast den 1 juni 2020, mot tidigare 1 december 2018.

Fakta om den demografiska utvecklingen i Sverige
År 2050 väntas antalet äldre över 65 år ha ökat med 1 miljon. Den största ökningen sker i åldersgruppen 80 år och äldre. Den väntas öka från 4 procent 2018 till 9 procent 2050. Det är gruppen över 80 år som framför allt har äldreomsorg.

Utmaningarna är:
Bostäder för äldre. Regeringen satsar under åren 2016–2018 sammanlagt 850 miljoner kronor på ett nytt investeringsstöd för bostäder för äldre. Vidare har regeringen förslagit en ny boendeform – biståndsbedömt trygghetsboende – för de äldre med mindre omsorgsbehov men som upplever det otryggt att bo kvar hemma.

Bemanning inom äldreomsorgen. Regeringen har satsat 7 miljarder på bemanningssatsningen, vilket har gett 5 000 årsarbetare.
År 2017 och 2018 fick landstingen 2,3 miljarder och kommunerna 7,7 miljarder per år av Välfärdsmiljarderna.

Förändringar för att anpassa efter behov. Regeringen har lagt fram en Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, "Läs mig!". Där redogör regeringen för sin syn på äldreomsorgen och det långsiktiga förändringsarbete som påbörjats för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter