Brottslighet ska motverkas medan trygghet och jämställdhet skapas i samhällsbygget

Regeringen har idag, den 30 augusti, gett Boverket i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om hur bostäder och offentlig miljö kan byggas så att trygghet kan skapas och brott förebyggas.

- Samhällsplaneringen måste i större utsträckning utgå från säkerhet och trygghet när vi bygger om eller bygger nytt. Det ökar också möjligheten att minska brottsligheten och skapa en mer jämställd stadsmiljö. Nu ger vi Boverket i uppdrag att ta fram vägledning för de aktörer som planerar och bygger våra samhällen, så att de kan skapa trygga och trivsamma miljöer, säger bostadsminister Peter Eriksson.

I bland annat regeringens nationella och brottsförebyggande program Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) betonas vikten av att brottsförebyggande aspekter beaktas vid ny- eller ombyggnation av bostäder och offentlig miljö. Även i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) lyfter regeringen fram betydelsen av trygghet i våra gemensamma miljöer.

Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida kunskap om hur trygghetsskapande och brottförebyggande perspektiv kan tillvaratas och vilka åtgärder som kan vidtas i samhällsbyggnadsprocesser.

Boverket ska genomföra uppdraget, som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2019, i samarbete med Brottsförebyggande rådet, länsstyrelserna och Polismyndigheten. Även andra myndigheter och berörda aktörer ska bjudas in till dialog under uppdragets genomförande.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson