Kombination av psykisk ohälsa och beroende kartläggs

Psykisk sjukdom är vanlig bland personer med missbruk och beroende. Regeringen vill därför att Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hur vård och omsorg fungerar för dessa personer, för att få kunskap om hur insatserna kan förbättras.

– En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas. Regeringen vill att samarbetet kring och stödet till dessa personer blir bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

Bland de personer som söker hjälp för missbruk eller beroende bedöms ungefär en tredjedel också ha en ångestsjukdom, och ännu fler en depression. Omvänt är också missbruk och beroende vanligare bland personer med psykisk ohälsa än bland befolkningen i övrigt.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Socialstyrelsen ska även analysera hur samverkan mellan olika verksamheter fungerar, och hur denna påverkar förutsättningarna för en god vård och omsorg.

Socialstyrelsen får 1,5 miljoner kronor för uppdraget. Arbetet ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, samt i dialog med relevanta intresseorganisationer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2019.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju