Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Flera regeringsuppdrag för ökat stöd till barn med funktionsnedsättning

Publicerad

Regeringen beslutade på torsdagen den 21 mars om flera uppdrag för att öka stöd och hjälp till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om insatser för en mer aktiv fritid och snabbare tillgång till hjälpmedel i och utanför skolan. Totalt avsätts 5,9 miljoner kronor till flera myndigheter.

En mer aktiv fritid

Kvinnor och män med funktionsnedsättning rapporterar i högre grad än övriga befolkningen att de har en stillasittande fritid.

Regeringen ger nu Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och kartlägga insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt.

– Det är särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättning att få tillgång till en mer aktiv fritid. Det bidrar till god hälsa och erbjuder ett socialt sammanhang, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten får använda högst 2 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget som ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning

Kommunerna, landstingen och staten har ett delat ansvar för hjälpmedelsförsörjningen. Vad gäller pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning i skolan är det den kommunala eller den enskilda skolhuvudmannen som är ansvarig.

Det finns idag utmaningar vad gäller tillgång till hjälpmedel för barn, bland annat på grund av gränsdragningsproblematik mellan sjukvårdshuvudmannens och skolhuvudmannens ansvarsområde.

Mot bakgrund av detta får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän.

– Det är viktigt att barn som har behov av hjälpmedel snabbt får tillgång till fungerande lösningar, såväl i skolan som utanför skolan, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får använda högst 900 000 kronor under 2019 för uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet

Tillgången till nationell statistik på hjälpmedelsområdet är låg och möjligheten att på nationell nivå följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet är begränsad. Det finns dessutom skillnader över landet i vilka hjälpmedel som förskrivs, antalet hjälpmedel som förskrivs samt avgifter vid hjälpmedelsförskrivning.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att kontinuerligt samla in och publicera data och statistik i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Socialstyrelsen får använda högst 1 500 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021 och Socialstyrelsen ska inkomma med en delredovisning senast den 3 februari 2020.

Uppdrag om förskrivning av icke medicinsktekniska produkter

Den tekniska utvecklingen innebär att produkter som finns tillgängliga på konsumentmarknaden i allt högre grad kan fungera som hjälpmedel. De främsta exemplen är smarta telefoner och surfplattor.

Samtidigt omfattas hjälpmedel av annan lagstiftning än så kallade konsumentprodukter och det innebär att kraven på kvalitet och säkerhet hos konsumentprodukter inte är detsamma som för medicintekniska produkter. Det kan få konsekvenser för den enskilde om hjälpmedlet eller produkten går sönder eller inte fungerar som det är tänkt.

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga förskrivning av icke medicintekniska produkter för rehabilitering eller habilitering. Myndigheten ska kartlägga hur vanligt det är att icke medicinsktekniska produkter förskrivs som hjälpmedel, vilka orsakerna är att det skiljer sig åt över landet och vilka ekonomiska effekter det har för sjukvårdshuvudmännen.

Myndigheten får använda högst 1 500 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 14 maj 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00