Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning föreslår förbättringar för de som söker alternativ medicin

Publicerad

Många svenskar använder sig av komplementär och alternativ medicin (KAM) för att försöka förebygga, lindra eller bota sjukdom. Idag presenterar regeringens särskilde utredare ett flertal förslag som syftar till att förbättra situationen för den som söker KAM.

– Vi har i utredningen haft en pragmatisk ansats – att förhålla sig till det som många i Sverige faktiskt söker sig till. Om våra förslag genomförs kommer de att underlätta för den som funderar på att söka sig till komplementär eller alternativ vård att fatta väl övervägda beslut. De är relativt lätta att genomföra inom en snar framtid, säger utredaren Kjell Asplund.

– KAM-utredningen har i dag lämnat över sitt betänkande. Arbetet har letts av den erfarne Kjell Asplund, och regeringen kommer på sedvanligt vis att analysera förslagen, säger Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet.

Regeringen tillsatte 2017 en utredning med flera uppdrag rörande ”annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”. Nu presenterar den särskilde utredaren Kjell Asplund ett flertal förslag med syfte att förbättra situationen för den som söker KAM. Bland de många förslagen finns bland annat:

Obunden information om KAM

Den som överväger att söka komplementär eller alternativ vård möter nästan bara marknadsföring från KAM-utövare. Informationen kan vara svår för den enskilde att värdera. Utredningen föreslår en obunden svensk portal där det ska kunna gå att söka information om KAM-metoder.

Ökad kunskap om KAM hos hälso- och sjukvårdens personal

Ungefär hälften av svenska patienter som har allvarliga och kroniska sjukdomar använder KAM-metoder samtidigt med den behandling de får i hälso- och sjukvården. Patienter talar sällan om för sin läkare att de också använder sig av KAM, kanske för att de fruktar negativa reaktioner och fördömanden.

Kunskapen om KAM bland hälso- och sjukvårdens personal är i regel svag. Utredningen föreslår att det ska införas orienterande utbildning om KAM för personal inom hälso- och sjukvården. Med en sådan utbildning skulle patienter och hälso- och sjukvårdspersonal kunna föra samtal om KAM-metoder. Det förbättrar patientsäkerheten och underlättar för patienter att fatta informerade beslut om sin vård.

Utvärdering om KAM-metoder i hälso- och sjukvården

I hälso- och sjukvården finns ett väl etablerat system för hur man inför nya metoder och utmönstrar förlegade metoder. Utredningen ser ingen anledning till det skulle införas något särskilt spår för att introducera metoder med KAM-bakgrund. Däremot behövs systematisk utvärdering av de KAM-metoder som är mest aktuella att eventuellt införa i hälso- och sjukvården.

Utredningen har av regeringen fått ett tilläggsuppdrag att se över den lagstiftning som rör KAM-utövare. Detta uppdrag kommer att redovisas i slutbetänkandet.

Kontakt
Kjell Asplund, särskild utredare
070-5732281