Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad kunskap om könsdysfori

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori. Myndigheten ska se över det vetenskapliga underlaget för utredning av diagnos och behandling av barn och unga. Syftet är bland annat att öka kunskapen om långtidseffekter på både fysisk och psykisk hälsa.

– Könsdysfori hos barn och unga är en aktuell och angelägen fråga, men kunskapen är i många fall bristfällig. Det är därför centralt att öka kunskapen och viktigt att vi från regeringens sida ger SBU det här uppdraget, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att samla kunskap om orsakerna till den ökning av barn och unga i höginkomstländer som vänder sig till vården för utredning av könsdysfori. SBU ska även identifiera kunskapsluckor på området. I uppdraget ingår att beakta eventuella skillnader som kan finnas beroende på vilket kön som personen tilldelats vid födseln, och fästa vikt vid såväl sociala som medicinska aspekter.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Socialstyrelsen, och ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 20 december 2019. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 miljon kronor.

Presskontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter